งานวิจัยชุดทดสอบความหนาแน่นและความหนืดของน้ำมัน

งานวิจัยชุดทดสอบความหนาแน่นและความหนืดของน้ำมัน

0ขายโดย

งานวิจัยชุดทดสอบความหนาแน่นและความหนืดของน้ำมัน

 

งานวิจัยชุดทดสอบความหนาแน่นและความหนืดของน้ำมัน

งานวิจัยชุดทดสอบความหนาแน่นและความหนืดของน้ำมัน

งานวิจัยชุดทดสอบความหนาแน่นและความหนืดของน้ำมัน

คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ – ยื่นคำขอวันที่ 22 มิถุนายน 2550

ที่มาของงานวิจัยชุดทดสอบความหนาแน่นและความหนืดของน้ำมัน

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้มีการผลิตและใช้ไบโอดีเซลกันอย่างแพร่หลายทั้งในระดับอุตสาหกรรมและระดับชุมชน แต่ยังคงมีปัญหาด้านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงการนำไบโอดีเซลไปใช้กับเครื่องยนต์ อย่างไรก็ตาม วิธีการตรวจสอบสมบัติเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เครื่องมีวิเคราะห์ทดสอบที่มีราคาสูง จึงเป็นข้อจำกัดในการตรวจสอบคุณภาพไบโอดีเซล โดยเฉพาะการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและระดับชุมชน
ค่าความหนาแน่น และความหนืดของไบโอดีเซลมีความสำคัญต่อการนำไบโอดีเซลไปใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล เนื่องจากมีผลโดยตรงกับระบบหัวฉีดในเครื่องยนต์ เช่น ถ้าน้ำมันมีความหนืดมากเกินค่ามาตรฐาน น้ำมันจะถูกฉีดเป็นฝอยได้ยาก หยดน้ำมันมีขนาดใหญ่ทำให้การเผาไหม้ไม่ดี ดังนั้นชุดทดสอบไบโอดีเซลนี้เป็นนวัตกรรมที่ช่วยแสดงผลเบื้องต้นได้ว่าน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตมีคุณภาพผ่านมาตรฐานหรือไม่ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานในปี พ.ศ. 2552 น้ำมันไบโอดีเซลต้องมีค่าความหนาแน่น ณ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส อยู่ระหว่าง 3.5-5.0 เซนติสโตกส์

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยชุดทดสอบความหนาแน่นและความหนืดของน้ำมัน

ชุดทดสอบนี้สามารถใช้การตรวจสอบความหนาแน่น และความหนืดของไบโอดีเซลที่ผลิตได้เทียบมาตรฐานไทย เนื่องจากไบโอดีเซลที่มีน้ำ น้ำมันพืช เมทานอล หรือกลีเซอรีนปนเปื้อนอยู่ จะมีค่าความหนาแน่น และความหนืดเปลี่ยนไปจากค่ามาตรฐาน โดยชุดทดสอบนี้ ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ คือ
1. คอลัมน์สำหรับวัดความหนาแน่น ภายในบรรจุเม็ดวัสดุทรงกลมที่มีความหนาแน่นต่างๆ การทดสอบทำโดยสังเกตการจมและการลอยของเม็ดทรงกลมดังกล่าว เพื่อดูว่าตัวอย่างไบโอดีเซลนั้นผ่านมาตรฐานหรือไม่
2. คอลัมน์สำหรับทดสอบความหนืด ภายในบรรจุเม็ดวัสดุทรงกลมการทดสอบทำโดยจับเวลาการเคลื่อนที่ของวัสดุทรงกลมจากตำแหน่งเริ่มต้นจนถึงตำแหน่งสิ้นสุด และเทียบเวลากับตารางที่กำหนดและยังสามารถทำการทดสอบความหนืดซ้ำโดยการกลับด้านบน-ล่างได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยชุดทดสอบความหนาแน่นและความหนืดของน้ำมัน

สะดวกต่อการใช้งาน ทดสอบได้ง่าย ช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ผลการทดสอบที่ได้สามารถบอกได้ว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานไบโอดีเซลของประเทศไทยหรือไม่ นอกจากน้ำมันไบโอดีเซลแล้ว ชุดทดสอบนี้สามารถนำไปใช้กับน้ำมันชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »