งานวิจัยชุดทดสอบค่ากลีเซอรีนอิสระของไบโอดีเซล
งานวิจัยชุดทดสอบค่ากลีเซอรีนอิสระของไบโอดีเซล

งานวิจัยชุดทดสอบค่ากลีเซอรีนอิสระของไบโอดีเซล

0ขายโดย

งานวิจัยชุดทดสอบค่ากลีเซอรีนอิสระของไบโอดีเซล

 

งานวิจัยชุดทดสอบค่ากลีเซอรีนอิสระของไบโอดีเซล

งานวิจัยชุดทดสอบค่ากลีเซอรีนอิสระของไบโอดีเซล

งานวิจัยชุดทดสอบค่ากลีเซอรีนอิสระของไบโอดีเซล

อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยชุดทดสอบค่ากลีเซอรีนอิสระของไบโอดีเซล

ปริมาณกลีเซอรีนอิสระหรือปริมาณกลีเซอรอลในไบโอดีเซล เกิดจาการแยกชิ้นที่ไม่สมบูรณ์ของเอสเทอร์และกลีเซอรีนภายหลังกระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชั่น กลีเซอรีนอิสระจะกลายเป็นปริมาณคาร์บอนที่หลงเหลือจาการเผาไหม้ในเครื่องยนต์เมื่อนำไปใช้ ปริมาณคาร์บอนจะส่งผลต่อปริมาณควันดำที่ถูกปลดปล่อยออกจากเครื่องยนต์ นอกจากนั้น จะเกิดการสะสมของคาร์บอนบริเวรณหัวฉีดเกิดการอุดตัน ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลดลงในระยะยาว ค่าปริมาณกลีเซอรีนอิสระในไบโอดีเซลตามมาตรฐานไทยไม่ควรเกินร้อยละ 0.02 โดยน้ำหนักของทั้งไบโอดีเซลชุมชนและอุตสาหกรรม
ในขณะนี้ การผลิตไบโอดีเซลในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และชุมชน ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพของไบโอดีเซลที่ผลิตได้ เนื่องจากในการวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆ จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย และใช้เครื่องมือราคาแพง อีกทั้งไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีทำให้ไม่สามารถบอกได้ว่า คุณภาพของไบโอดีเซลที่ผลิตได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยชุดทดสอบค่ากลีเซอรีนอิสระของไบโอดีเซล

ชุดทดสอบปริมาณกลีเซอรีนอิสระของไบโอดีเซลเป็นชุดพร้อมใช้และสามารถทดสอบปริมาณกลีเซอรีนอิสระได้สองแบบ คือ แบบที่ 1 สามารถบอกได้ว่าตัวอย่างมีปริมาณกลีเซอรีนอิสระผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่สูงกว่า 200 ส่วนในล้านส่วน) แบบที่ 2 สามารถบอกได้ว่าตัวอย่างมีปริมาณกลีเซอรีนอิสระอยู่ในช่วงเท่าใด ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานชุดทดสอบได้ดียิ่งขึ้น

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยชุดทดสอบค่ากลีเซอรีนอิสระของไบโอดีเซล

ชุดทดสอบปริมาณกลีเซอรีนอิสระของไบโอดีเซล ที่มีลักษณะการใช้งานไม่ยุ่งยาก สังเกตผลการทดสอบได้ง่ายดายจากากรเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ในสารละลาย ชุดทดสอบมีราคาถูกกว่าค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการอย่างน้อยร้อยละ 25 เหมาะเวลาที่ใช้ในการทดสอบตัวอย่าง น้อยกว่าเวลาที่ใช้ในวิธีมาตรฐานประมาณ 3-4 เท่า เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและชุมชนที่จะทดสอบได้เองโดยไม่ต้องทำการขนส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการและมีอายุการใช้งานอย่างต่ำ 3 เดือน นับจากวันผลิต สามารถทดสอบได้ 20 ครั้งต่อ 1 ชุดทดสอบ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »