งานวิจัยชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับการหาปริมาณไอออนนิกเกิล

งานวิจัยชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับการหาปริมาณไอออนนิกเกิล

0ขายโดย

งานวิจัยชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับการหาปริมาณไอออนนิกเกิล

 

งานวิจัยชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับการหาปริมาณไอออนนิกเกิล

งานวิจัยชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับการหาปริมาณไอออนนิกเกิล

 

งานวิจัยชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับการหาปริมาณไอออนนิกเกิล

คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1403001634 ยื่นคำขอวันที่ 4 ธันวาคม 2557

ที่มาของงานวิจัยชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับการหาปริมาณไอออนนิกเกิล

นิกเกิลในน้ำจะอยู่ในรูปไอออน (Ni(II)) เมื่อนิกเกิลถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ ทางผิวหนัง และจากทางเดินอาหาร การสัมผัสนิกเกิลทางการหายใจจะทำให้เป็นไข้ ไอ เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก ปวดศีรษะ อาจเกิดภาวะปอดอักเสบเฉียบพลัน ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวะการหายใจล้มเหลว การสัมผัสนิกเกิลที่ผิวหนัง อาจทำให้เกิดภาวะผิวหนังอักเสบเป็นผื่นสัมผัส หรือเป็นผื่นแพ้ในส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ผู้ป่วยที่แพ้จะเกิดผื่นได้แม้สัมผัสนิกเกิลเพียงเล็กน้อย ผู้ที่ดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อนนิกเกิล อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดมวนท้อง และท้องเสีย มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในโพรงจมูก และที่ปอดเพิ่มขึ้นในกลุ่มคนงานที่รับสัมผัสนิกเกิล

โดยทั่วไปการตรวจหาไอออนของนิกเกิลจะใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการที่สามารถทดสอบได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ แต่มีข้อจำกัด เช่น เครื่องมือมีราคาแพงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบและไม่สามารถใช้ในภาคสนามได้ดังนั้นห้องปฏิบัติการวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารอันตรายหน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จึงได้พัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับการตรวจหาไอออนของนิกเกิล (test kit for nickel ion determination) ที่มีต้นทุนต่ำเหมาะกับการตรวจวัดน้ำที่เป็นน้ำเสียหลังบำบัดก่อนปล่อยทิ้งซึ่งได้ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรเมื่อ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับการหาปริมาณไอออนนิกเกิล

ชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับการตรวจหาไอออนของนิกเกิล (test kit for nickel ion determination) ต้นทุนต่ำ ทดสอบได้ง่ายใช้สำหรับทดสอบไอออนนิกเกิลในน้ำ เหมาะกับน้ำที่มีความเข้มข้นของไอออนนิกเกิลในช่วง 0.5-5 มิลลิกรัมต่อลิตร วิธีการทดสอบทำโดยเติมสารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับไอออนนิกเกิล และเกิดเป็นอนุภาคของแข็งของสารประกอบเชิงซ้อนดังกล่าวที่มีสีชมพูแดง จากนั้นกรองอนุภาคดังกล่าวผ่านชุดกรอง สีที่ปรากฏบนกระดาษกรองเมื่อนำมาเทียบแผนภูมิสีจะใช้บอกความเข้มข้นของไอออนนิกเกิลได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับการหาปริมาณไอออนนิกเกิล

• ง่าย สะดวก และรวดเร็วภายใน 5-10 นาที
• เหมาะกับการตรวจน้ำเสียที่บำบัดแล้วก่อนปล่อยทิ้ง
• ช่วงการทำงาน 0.25-2 มิลลิกรัมต่อลิตร
• ราคา <30 บาท/การทดสอบ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »