งานวิจัยชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้

งานวิจัยชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้

0ขายโดย

งานวิจัยชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้

 

งานวิจัยชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้

งานวิจัยชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้

 

งานวิจัยชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้

อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้

ปัจจุบันบริษัททางด้านเทคโนโลยีมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติสูง ภายในประเทศมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติอยู่ในกลุ่มเฉพาะและมีอย่างจำกัด และไม่มีการเผยแพร่ความรู้ ทำให้ผู้ประดิษฐ์เล็งเห็นปัญหานี้ และจัดทำชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ขึ้นมา เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติผ่านทางชุดประกอบหุ่นยนต์ โดยนำสะเต็มศึกษา (STEM Education) มาบูรณาการร่วมกัน โดยออกแบบให้เหมาะสมกับอายุและระดับช่วงชั้นทางการศึกษา ทำให้ผู้เรียนสามารถเล่นและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันได้ อีกทั้งยังสามารถฝึกทักษะเชิงช่างให้แก่ผู้เรียนได้อีกด้วย

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้

ชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ เป็นชุดฝึกทักษะเชิงช่างและการเรียนรู้ควบคู่กัน โดยการนำสะเต็มศึกษา (STEM Education) มาบูรณาการควบคู่กัน ทำให้ผู้เรียนได้รับความสนุกสนานและได้ความรู้ในเวลาเดียวกัน

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้

1. สามารถใช้ได้กับทุกระดับอายุ หรือทุกระดับช่วงชั้นทางการศึกษา
2. เป็นการนำสะเต็มศึกษา (STEM Education) มาบูรณาการร่วมกับการประกอบหุ่นยนต์

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »