งานวิจัยนวัตกรรมเครื่องผสมปุ๋ยหมัก

งานวิจัยนวัตกรรมเครื่องผสมปุ๋ยหมัก

0ขายโดย

งานวิจัยนวัตกรรมเครื่องผสมปุ๋ยหมัก

 

งานวิจัยนวัตกรรมเครื่องผสมปุ๋ยหมัก

งานวิจัยนวัตกรรมเครื่องผสมปุ๋ยหมัก

งานวิจัยงานวิจัยนวัตกรรมเครื่องผสมปุ๋ยหมัก

  • อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยนวัตกรรมเครื่องผสมปุ๋ยหมัก

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

อาชีพปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักและยังมีไร่นาสวนผสมต่างๆ อีกมากมายซึ่งการปลูกข้าวนั้นจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยที่เหมาะกับไร่นาของชุมชน โดยปุ๋ยที่ใส่จะต้องมีการผสมผสานกัน เช่น ปุ๋ยหมักผสมปุ๋ยคอก หรือบางครั้งอาจจะต้องใส่ปุ๋ยเคมีบางครั้ง จึงต้องการผสมให้เข้ากัน แต่ในปัจจุบันการผสมปุ๋ยของชุมชนนั้นผสมด้วยมือหรืออุปกรณ์ท้องถิ่นจึงทำให้การผสมผสานของปุ๋ยไม่เข้ากันทำให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพของไร่นา ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานด้านการผลิต และเพิ่มศักยภาพของชุมชนฐานรากในการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวของชุมชน และยกมาตรฐานการลิตของชุมชนให้สูงขึ้น
ผู้วิจัยจึงพัฒนาเครื่องผสมปุ๋ยหมักขึ้นโดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เพื่อที่จะพัฒนาในด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมัก ด้านการพัฒนากรรมวิธีการผลิต และการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายในกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอาชีพของชุมชนได้อย่างแท้จริง

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยนวัตกรรมเครื่องผสมปุ๋ยหมัก

เทคโนโลยีเครื่องผสมปุ๋ยหมักที่ผ่านการทดสอบการใช้งานจริงจากกลุ่มเกษตรกร มีกำลังการผลิตมากกว่า 55 กิโลกรัมของน้ำหนักของมวลหยาบรวม/ครั้ง และให้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยที่ผสมคลุกเคล้าเข้ากันได้ดีมาก มีลักษณะร่วนซุยมาก สามารถนำออกจากถังง่าย

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยนวัตกรรมเครื่องผสมปุ๋ยหมัก

เพื่อประหยัดเวลาของเกษตรกรในการหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวและพัฒนาให้การเกษตรมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการลดต้นทุนการผลิต

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »