งานวิจัยน้ำยาทำความสะอาดนาโนอิมัลชั่นสำหรับอุปกรณ์โมโครอิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัยน้ำยาทำความสะอาดนาโนอิมัลชั่นสำหรับอุปกรณ์โมโครอิเล็กทรอนิกส์

0ขายโดย

งานวิจัยน้ำยาทำความสะอาดนาโนอิมัลชั่นสำหรับอุปกรณ์โมโครอิเล็กทรอนิกส์

 

งานวิจัยน้ำยาทำความสะอาดนาโนอิมัลชั่นสำหรับอุปกรณ์โมโครอิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัยน้ำยาทำความสะอาดนาโนอิมัลชั่นสำหรับอุปกรณ์โมโครอิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัยน้ำยาทำความสะอาดนาโนอิมัลชั่นสำหรับอุปกรณ์โมโครอิเล็กทรอนิกส์

คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0901003781

ที่มาของงานวิจัยน้ำยาทำความสะอาดนาโนอิมัลชั่นสำหรับอุปกรณ์โมโครอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นการนำชิ้นส่วนต่างๆทั้งที่เป็นหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ (แผงวงจร) โลหะและพลาสติก มาประกอบรวมกันเป็นผลิตภัณฑ์เช่น ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (hard disk drive) และเนื่องจากมีส่วนประกอบเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สภาพแวดล้อมในการผลิตที่สะอาดจึงเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญต่อประสิทธิภาพและการทำงานของผลิตภัณฑ์ น้ำมันและอนุภาคขนาดเล็กเป็นสิ่งรบกวนที่สำคัญที่พบมากในโรงงานประกอบและชิ้นส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ อนุภาคขนาดเล็กและละอองน้ำมันจะทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เกิดความบกพร่อง ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งสำหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ถ้าพบผลิตภัณฑ์ที่เสียหายเพียงจำนวนเล็กน้อยในหนึ่งชุดการผลิต ก็จะต้องทำการยกเลิกทั้งชุดผลิตภัณฑ์นั้น ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางผู้ประกอบการอย่างมาก ดังนั้นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จึงได้กำหนดค่ามาตรฐานของปริมาณอนุภาคและน้ำมันที่สามารถยอมรับให้มีได้ในชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ก่อนจะนำมาประกอบกันเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถทำการตรวจสอบได้ด้วยอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และค่ามาตรฐานเหล่านี้จะเป็นความลับของแต่ละผู้ประกอบการซึ่งไม่มีการเปิดเผย
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการผลิตสินค้า ในขั้นตอนก่อนการประกอบจึงจะต้องมีการทำความสะอาดชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ต่างๆทั้งที่เป็นโลหะและพลาสติก ขั้นตอนดังกล่าวจะต้องใช้วิธีการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพที่สามารถกำจัดอนุภาคต่างๆและน้ำมันให้อยู่ในค่ามาตรฐานได้ ปัจจุบันมีการใช้น้ำยาทำความสะอาดเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวในปริมาณมาก น้ำยาเหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษเนื่องจากจะต้องสามารถทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อนหลายชนิดบนชิ้นส่วนหลายแบบโดยที่ไม่ทำให้ชิ้นส่วนเหล่านั้นเกิดการสึกกร่อนเนื่องมาจากการล้างทำความสะอาด โดยน้ำยาเหล่านี้ถูกผลิตขึ้นภายใต้ความลับทางการค้า ทั้งนี้ด้วยความจำเป็นดังกล่าว จึงทำให้กระบวนการทำความสะอาดในอุตสาหกรรมการประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เป็นส่วนสำคัญของต้นทุนในการผลิต ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการพัฒนากระบวนการหรือสูตรน้ำยาทำความสะอาดสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆโดยเฉพาะ มีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและพาณิชย์ ก่อให้เกิดความคุ้มทุนในการผลิตเชิงคุณภาพในระยะยาว

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยน้ำยาทำความสะอาดนาโนอิมัลชั่นสำหรับอุปกรณ์โมโครอิเล็กทรอนิกส์

น้ำยาทำความสะอาดนาโนอิมัลชั่นมีลักษณะเป็นของเหลวข้นใส เมื่อทำการผสมกับน้ำในขั้นตอนการทำความสะอาด จะมีลักษณะเป็นไมเซลล์ (micelle) หลายๆชนิดรวมกัน ซึ่งจะใช้นำพาสิ่งสกปรกต่างชนิดกันออกจากวัสดุที่ถูกทำความสะอาด โดยน้ำยาที่เตรียมขึ้นจะต้องทำการใช้ตามวิธีการในไลน์ผลิตจริง และใช้มาตรฐานในการทดสอบประสิทธิภาพคือ ปริมาณอนุภาคที่เหลืออยู่หลังการล้าง (Liquid Particle Count, LPC) ปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่หลังการล้าง (Oil Content) และสมบัติการกัดกร่อนพื้นผิว (Solution Corrosion Test result)

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยน้ำยาทำความสะอาดนาโนอิมัลชั่นสำหรับอุปกรณ์โมโครอิเล็กทรอนิกส์

น้ำยาที่มีองค์ประกอบขนาดเล็กระดับนาโน พื้นที่ผิวสูงเพื่อการสัมผัสกับสิ่งสกปรกอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแพร่กระจายได้ลึกและทั่วถึงเนื่องจากขนาดที่เล็กมาก ใช้ล้างทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่เป็นปัญหาได้หลายประเภทในขั้นตอนเดียว และไม่ส่งผลต่อการกัดกร่อนบนพื้นผิวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการประกอบชินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ลดต้นทุน เวลา ในกระบวนการทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »