งานวิจัยบอร์ดไมโคคอนโทรลเลอร์สาหรับควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมอย่างง่ายต้นทุนต่ำ
งานวิจัยบอร์ดไมโคคอนโทรลเลอร์สาหรับควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมอย่างง่ายต้นทุนต่ำ1

งานวิจัยบอร์ดไมโคคอนโทรลเลอร์สาหรับควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมอย่างง่ายต้นทุนต่ำ

0ขายโดย

งานวิจัยบอร์ดไมโคคอนโทรลเลอร์สาหรับควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมอย่างง่ายต้นทุนต่ำ

งานวิจัยบอร์ดไมโคคอนโทรลเลอร์สาหรับควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมอย่างง่ายต้นทุนต่ำ

งานวิจัยบอร์ดไมโคคอนโทรลเลอร์สาหรับควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมอย่างง่ายต้นทุนต่ำ

งานวิจัยบอร์ดไมโคคอนโทรลเลอร์สาหรับควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมอย่างง่ายต้นทุนต่ำ

  • องค์ความรู้

ที่มาของงานวิจัยบอร์ดไมโคคอนโทรลเลอร์สาหรับควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมอย่างง่ายต้นทุนต่ำ

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ประเทศไทยยังขาดระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมที่เป็นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยเอง จึงต้องสั่งซื้อและนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงและมีค่าบำรุงรักษารายปีเพิ่มอีกด้วย นอกจากนี้ การใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับเช่น เครื่องซีเอ็นซีหรือเครื่องพีแอลซีนั้น จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมควบคุมที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งมีราคาแพงมาก และต้องใช้บุคลากรที่มีความเชียวชาญสูง อีกประการหนึ่ง การใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น ยังมีความต้องการที่จะปรับปรุงให้เป็นระบบที่สามารถแสดงผลการทำงานเพื่อตรวจสอบสายการผลิตและระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์มของความก้าวหน้าด้าน Internet of Things ในปัจจุบัน

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยบอร์ดไมโคคอนโทรลเลอร์สาหรับควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมอย่างง่ายต้นทุนต่ำ

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยบอร์ดไมโคคอนโทรลเลอร์สาหรับควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมอย่างง่ายต้นทุนต่ำ
บอร์ดไมโคคอนโทรลเลอร์สาหรับควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมแสดงผลเรียลไทม์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Arduino-Compatible for Industrial Machines with Wireless Control trough Android Application in Smart Phone)” จะสามารถแก้ไขปัญหาของการใช้ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมข้างต้นได้ เพื่อก่อให้เกิดระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมที่เป็นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยเอง ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และจะส่งผลให้เกิดการผลักดันการส่งเสริมอุตสาหกรรม

ใช้ระบบสมองกลฝังตัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิด Arduino ต้นทุนต่ำแทนการใช้บอร์ดสำเร็จรูปที่ราคาแพง สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมตามมาตรฐานระบบๆฟฟ้า 24 V และสามารถแสดงผลการทำงานเพื่อตรวจสอบสายการผลิตและระบบโลจิสติกส์แบบเรียลไทม์ผ่านอุปกรร์สมาร์ทโฟน ซึ่งเข้าถึงได้ทุกแ่ง สามารถเรียกได้ว่า เป็นบอรืดควบคุมแบบ Industrial Internet-of-Things

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
โทร
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »