งานวิจัยปุ๋ยเคมีชนิดควบคุมการปลดปล่อยได้

งานวิจัยปุ๋ยเคมีชนิดควบคุมการปลดปล่อยได้

0ขายโดย

งานวิจัยปุ๋ยเคมีชนิดควบคุมการปลดปล่อยได้

 

งานวิจัยปุ๋ยเคมีชนิดควบคุมการปลดปล่อยได้

งานวิจัยปุ๋ยเคมีชนิดควบคุมการปลดปล่อยได้

งานวิจัยปุ๋ยเคมีชนิดควบคุมการปลดปล่อยได้

  • คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0901001167 ยื่นคำขอวันที่ 17 มีนาคม 2552

ที่มาของงานวิจัยปุ๋ยเคมีชนิดควบคุมการปลดปล่อยได้

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยปุ๋ยเคมีชนิดควบคุมการปลดปล่อยได้
ประเทศไทยมีการนำเข้าป๋ยเคมีจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่มีบทบาทต่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิต เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้สูงขึ้น โดยไม่คำนึงถึงการสูญเสียธาตุอาหารจากปุ๋ยเคมีที่ใส่ การปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาการเพิ่มขึ้นของธาตุอาหารในทะเลทำให้เกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟีเคชั่น (eutrophication) รวมทั้งยังส่งผลให้น้ำใต้ดินปนเปื้อนไนเตรท ซึ่งสร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน และยังทำให้ต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกลดลง

การพัฒนาปุ๋ยเคมีชนิดการปลดปล่อยที่ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักของพืช (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม) นำมาสังเคราะห์ให้เป็น ไฮโดรเจล (hydrogel) มีลักษณะเป็นเจลสีขาวขุ่น เมื่อปุ๋ยได้รับน้ำและความชื้นจากดินไฮโดรเจลจะมีการดูดซับน้ำเกิดการบวมตัวและกักเก็บน้ำไว้ในปริมาณสูง จากนั้นน้ำที่เก็บไว้จะไปละลายธาตุอาหารออกมาอย่างช้าๆ ธาตุอาหารที่อยู่ในปุ๋ยจะถูกใช้โดยพืชทั้งหมด ส่งผลให้พืชใช้ประโยชน์จากปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยปุ๋ยเคมีชนิดควบคุมการปลดปล่อยได้

กรรมวิธีการผลิตปุ๋ยเคมีชนิดควบคุมการปลดปล่อยได้โดยเตรียมจากไคโตซาน หรือ พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ หรืออัตราส่วนผสมระหว่างไคโตซานกับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์โดยใช้กลูตารัลดีไฮด์เป็นสารเชื่อมวาง จะได้ปุ๋ยชนิดที่อยู่ในรูปของพอลิเมอร์ไฮโดรเจลและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับน้ำในดิน ลดการสูญเสียน้ำ และปลดปล่อยปุ๋ยและน้ำอย่างช้าๆ ส่งผลให้ได้ใช้ประโยชน์จากปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »