งานวิจัยผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดมะม่วงงานวิจัยผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดมะม่วง

งานวิจัยผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดมะม่วง

0ขายโดย

งานวิจัยผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดมะม่วง

 

งานวิจัยผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดมะม่วง

งานวิจัยผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดมะม่วง

งานวิจัยผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดมะม่วง

สถานะสิทธิบัตร

องค์ความรู้

ที่มาของงานวิจัยผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดมะม่วง

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารประเภทผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้เป็นอันดับต้นของโลก และจากการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับอุตสาหกรรมทำให้เกิดปริมาณของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต เช่น เปลือกและเมล็ด เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดเป็นขยะจำนวนมหาศาลต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการกำจัดหรือมักถูกกองทิ้งไว้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา คณะผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจในการนำกากเมล็ดผลไม้เหลือทิ้ง โดยการประยุกต์เทคโนโลยีด้านต่างๆ เข้ามาช่วยแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นแนวทางที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือทิ้งเหล่านั้นและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดมะม่วง

ผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์หรือสตาร์ชเมล็ดมะม่วง กระบวนการสกัดสตาร์ชจากผงเนื้อในเมล็ดมะม่วง โดยการสกัดแยกน้ำมันและไขมันด้วยตัวทำละลายเอทานอลในสภาวะที่เหมาะสม และสกัดแยกโปรตีน ด้วยตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ในสภาวะที่เหมาะสมเช่นกัน จะได้สตาร์ชเมล็ดมะม่วงท่ี มีปริมาณไขมันร้อยละ 0.90 โปรตีนร้อยละ 0.70 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 94 ผลผลิตร้อยละ 70 สตาร์ช เมล็ดมะม่วงมีอุณหภูมิเจลาติไนซ์ท่ี 80-85 ํC มีค่าความหนืดสูงสุด 3400 RVU และมีปริมาณร้อยละ Resistance starch ร้อยละ 20-25 สามารถประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมปังเพื่อสุขภาพได้ การใช้ สตาร์ชเมล็ดมะม่วงทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมปังอัตราส่วนการทดแทนร้อยละ 10 พบว่า ผู้ทดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์กว่าร้อยละ 80

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดมะม่วง

– สตาร์ชเมล็ดมะม่วงมีปริมาณ Resistance starch สูงถึงร้อยละ 20-25 สามารถประยุกต์ใช้ใน ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพได้
– สามารถใช้ประโยชน์สตาร์ชเมล็ดมะม่วงทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์ขนมปังเพื่อช่วยในการ ปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปังได้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »