งานวิจัยผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยนาโนเทคโนโลยี

งานวิจัยผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยนาโนเทคโนโลยี

0ขายโดย

งานวิจัยผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยนาโนเทคโนโลยี

 

งานวิจัยผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยนาโนเทคโนโลยี

งานวิจัยผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยนาโนเทคโนโลยี

 

งานวิจัยผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยนาโนเทคโนโลยี

คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1501000290 ยื่นคำขอวันที่ 22 มกราคม 2558

ที่มาของงานวิจัยผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยนาโนเทคโนโลยี

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันยุงซึ่งส่วนมากจะเป็นในกลุ่มของสารเคมีและสารสังเคราะห์โดยสารเหล่า นั้นมีฤทธิ์ในการไล่ยุงท่ีดีแต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อด้อยในเรื่องของผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค ดังนั้น สารธรรมชาติจึงเป็นอีกทางเลือกที่เข้ามามีบทบาทกับผลิตภัณฑ์ และได้มีการพัฒนาการป้องกันการระเหยและ คุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยหรือที่เรียกว่าเทคโนโลยีการกักเก็บ (Encapsulation technology)
ที่ผ่านมีการแก้ปัญหาเรื่องความใสของนาโนอิมัลชั่นโดยปรับที่กระบวนการและลำดับขั้นของการเตรียม อีกทั้งในเรื่องขององค์ประกอบ เช่น การเตรียมอิมัลชั่นรูปแบบใสด้วยการควบคุมอุณภูมิเพื่อให้เกิดการกลับ วัฏภาคของระบบ (Phase inversion) ซึ่งในระบบนี้จะต้องมีการใช้อุณภูมิที่ค่อนข้างสูงถือเป็นข้อจำกัดหนึ่ง สำหรับการเตรียมอิมัลชั่นที่มีองค์ประกอบของสารท่ีไวต่อความร้อนซึ่งอาจจะสูญเสียคุณสมบัติบางอย่างได้ ท้ังต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมนานอิมัลชั่นที่ได้มีความคงตัวต่ำนอกจากนั้นกระบวนการเตรียมด้วยการกลับวัฏภาคน้ันจะทำให้ได้อิมัลชั่นท่ีมีขนาดของอนุภาคท่ีค่อนข้างใหญ่ในระดับไมโครเมตร ถ้าต้องการปรับลดขนาดอนุภาคให้เล็กลงในระดับนาโนเมตรก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยเครื่องลดขนาดอนภุาคด้วยความเร็วสูง (High speed) หรือแรงดันสูง (High pressure) ซึ่งเป็นการเพิ่มขั้นตอนและกระบวนการเตรียมอย่างมาก ดังนั้นการพัฒนานาโนอิมัลชั่นท่ีมี ฤทธิ์ไล่ยุงท่ีมีความใสและไม่ใช้เครื่องอัดแรงดันสูง เพื่อให้ได้นาโนอิมัลชั่นที่มีฤทธ์ิไล่ยุงมีความคงตัวที่ดีจึงมีความสำคัญในการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่ยุง

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยนาโนเทคโนโลยี

สเปรย์นาโนอิมัลชั่นสมุนไพรไล่ยุงเป็นผลงานวิจัยที่พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุงจากสารสกัดธรรมชาติภ ายใต้ การเตรียมในรูปแบบของนาโนอิมัลชั่นด้วยเทคโนโลยีพื้นฐาน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมีฤทธิ์ไล่ยุงที่อยู่ใน รูปแบบนาโนอิมัลชั่นแบบใส มีอนุภาคอิมัลชชั่ในระดับนาโนเมตรที่สามารถกักเก็บน้ำมันสารออกฤทธ์ิและกลิ่นได้ นานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังช่วยปกป้องคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความคงตัวที่ดีมีประสิทธิภาพไล่ยุงอย่างน้อย 3.5-4.5 ชั่วโมง

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยนาโนเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่เป็นองค์ประกอบจากสารสกัดธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ (DEET Free) มีฤทธิ์ไล่ยุงยาวนาน ผ่านตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีสารท่ีช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวหนัง ช่วยปกป้องและดูแลผิวหนังได้อย่างอ่อนโยน ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบใส จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ โดยไม่ก่อให้เกิดคราบขาว สามารถขยายและเพิ่มขนาดการผลิตในระดับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »