งานวิจัยวัสดุอ้างอิงเพื่อตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

งานวิจัยวัสดุอ้างอิงเพื่อตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

0ขายโดย

งานวิจัยวัสดุอ้างอิงเพื่อตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 

งานวิจัยวัสดุอ้างอิงเพื่อตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

งานวิจัยวัสดุอ้างอิงเพื่อตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 

งานวิจัยวัสดุอ้างอิงเพื่อตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยวัสดุอ้างอิงเพื่อตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เครื่องมือตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอุปกรณ์หนึ่งในการควบคุมและตรวจติดตามปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อาทิ อุตสาหกรรมพลังงาน-ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น รวมถึงการตรวจติดตามเพื่อเฝ้าระวังและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน-ไดออกไซด์ ออกสู่บรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยวัสดุอ้างอิงเพื่อตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ก๊าซ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ทำการศึกษาวิจัยวัสดุอ้างอิงสำหรับตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ช่วง 1 ถึง 15 cmol/mol เพื่อสนับสนุนงานด้านการวัดภายในประเทศ ให้มีคุณภาพและน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ จากผลของการศึกษาวิจัยดังกล่าว ทำให้ความสามารถทางการวัดค่าก๊าซอ้างอิงรับรองเพื่อตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในไนโตรเจนของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้รับการเผยแพร่จากนานาชาติ ในเว็บไซต์ของ International Bureau of Weights and Measures (BIPM) ช่วง 1 ถึง 15 cmol/mol ± 1.0% relative
นอกจากนี้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติยังให้บริการสอบเทียบ Carbon Dioxide Gas Analyzer ในช่วง 1 ถึง 15 cmol/mol ± As specification และให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ Carbon Dioxide in Nitrogen ช่วง 1 ถึง 15 cmol/mol mol/mol ±1.0% relative รวมทั้งผลิตและจำหน่ายสารอ้างอิงมาตรฐานเพื่อตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ช่วง 1 ถึง 15 cmol/mol ± 1.0% relative

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยวัสดุอ้างอิงเพื่อตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

– ลดการนำเข้าวัสดุอ้างอิงจากต่างประเทศ
– ลดต้นทุนการประกอบการด้านสิ่งแวดล้อม
– มีการผลิตวัสดุอ้างอิงเพื่อใช้ภายในประเทศ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »