งานวิจัยอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มด้วยการถ่ายภาพ

งานวิจัยอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มด้วยการถ่ายภาพ

0ขายโดย

งานวิจัยอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มด้วยการถ่ายภาพ

 

งานวิจัยอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มด้วยการถ่ายภาพ

งานวิจัยอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มด้วยการถ่ายภาพ

งานวิจัยอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มด้วยการถ่ายภาพ

  • คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1301001466 ยื่นคำขอวันที่ 15 มีนาคม 2556

ที่มาของงานวิจัยอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มด้วยการถ่ายภาพ

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่สำคัญต่อเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์จากทะลายปาล์มสดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ทั้งด้านอุปโภค และบริโภค อาทิเช่น สบู่, ผงซักฟอก, เนยเทียม เป็นต้น รวมถึงสามารถใช้เป็นส่วนประกอบของพลังงานทดแทนเชื้อเพลิง เช่น ไบโอดีเซล ส่งผลให้ทะลายปาล์มน้ำมันสด เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันซึ่งกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยในปัจจุบันกระบวนการซื้อขายผลผลิตปาล์มน้ำมันมีการอ้างอิงราคาตามน้ำหนักของผลผลิตและมีการประเมินคุณภาพของผลผลิตปาล์มน้ำมันด้วยสายตามนุษย์ ซึ่งอาจเกิดความคลาดเคลื่อนจากอาการเหนื่อยล้ารวมถึงมาตรฐานของผู้ประเมินแต่ละคนไม่เท่ากัน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดราคาโดยอ้างอิงจากปริมาณผลผลิตที่ได้ในอดีต เกิดความไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการดังนั้นการมีเครื่องวัดที่สามารถวัดปริมาณน้ำมันในทะลายปาล์มได้ จึงมีความจำเป็นและเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของการผลิตปาล์มน้ำมัน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันได้อย่างยั่งยืน

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มด้วยการถ่ายภาพ

อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มนี้ ใช้หลักการประมวลผลสัญญาณภาพโดยใช้ค่าสีจากภาพถ่ายเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างหลักห้าส่วน คือ ส่วนรับภาพถ่ายของผลปาล์มสำหรับถ่ายภาพผลปาล์ม, ส่วนวงจรควบคุมแหล่งกำเนิดแสง สำหรับควบคุมสภาวะแสงในการวัด, ส่วนแสดงผลและรับคำสั่งการทำงาน, ส่วนประมวลผลสำหรับประมวลผลการวัด และส่วนภาคจ่ายไฟ ซึ่งอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มที่มีราคา สามารถวัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มได้อย่างถูกต้องแม่นยำภายใต้สภาวะแสงที่ถูกควบคุมด้วยระบบจัดการชดเชยแสงที่เหมาะสม อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มมีความสามารถให้ผลการวัดได้อย่างรวดเร็วกว่าการวัดด้วยวิธีทางเคมี

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มด้วยการถ่ายภาพ

อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มด้วยการถ่ายภาพ สามารถวัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มได้อย่างถูกต้องแม่นยำภายใต้สภาวะแสงที่ถูกควบคุมด้วยระบบจัดการชดเชยแสงที่เหมาะสม รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »