งานวิจัยอุปกรณ์วัดสภาวะน่าสบายในสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม

งานวิจัยอุปกรณ์วัดสภาวะน่าสบายในสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม

0ขายโดย

งานวิจัยอุปกรณ์วัดสภาวะน่าสบายในสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม

 

งานวิจัยอุปกรณ์วัดสภาวะน่าสบายในสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม

งานวิจัยอุปกรณ์วัดสภาวะน่าสบายในสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม

งานวิจัยอุปกรณ์วัดสภาวะน่าสบายในสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม

คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1503000914 ยื่นคำขอวันที่ 11 มิถุนายน 2558

ที่มาของงานวิจัยอุปกรณ์วัดสภาวะน่าสบายในสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม

การใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการปรับอากาศในอาคารสำนักงาน อาคารที่อยู่อาศัย และอาคารโรงงานมีสัดส่วนสูง และการปรับอากาศจัำเป็นต้องคำนึงถึงสภาวะความน่าสบาย (Thermal comfort) ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานในห้องหรือพื้นที่ปรับอากาศนั้น และควรจะสามารถวางแผนการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในขณะที่ให้ผลเชิงบวกต่อการรักษาช่วงสภาวะความน่าสบายตามมาตรฐาน ASHRAE ด้วย
แนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบสภาวะน่าสบาย เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการควบคุมจะช่วยการลดการใช้พลังงานได้ต่อไป อุปกรณ์ต้นแบบนี้ได้ผ่านการค้นคว้าวิจัยและทดสอบทางด้านอิเลคทรอนิกส์อัจฉริยะ
ผู้วิจัยได้คาดหวังว่าผลงานนี้จะนำมาซึ่งการใช้พลังงานและการสร้างสภาวะน่าสบายอย่างยั่งยืนเพื่อเทคโนโลยีอาคาร โดยต้องอาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมปรับอากาศ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมพลังงาน และวิศวกรรมไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์และควบคุม

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยอุปกรณ์วัดสภาวะน่าสบายในสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม

อุปกรณ์วัดสภาวะความน่าสบายในโรงงานและสำนักงาน ขนาดมือถือ พัฒนาด้วยระบบสมองกลฝังตัวแบบ stand alone สามารถกรอกข้อมูล 5 รายการ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิการแผ่รังสีเฉลี่ย, ความชื้นสัมพัทธ์, ความเร็วลม และค่าความเป็นฉนวนของเสื้อผ้าของบุคคล สามารถแสดงค่า PMV เพื่อบอกระดับความน่าสบายใน 7 ระดับ ได้แก้ ร้อน ค่อนข้างร้อน อุ่น สบาย เย็น ค่อนข้างเย็น และหนาว

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยอุปกรณ์วัดสภาวะน่าสบายในสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม

เป็นอุปกรณ์แบบ Stand alone สามารถคำนวณผลแบบเรียลไทม์ ทำงานด้วยหน้าจอสัมผัส

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »