งานวิจัยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเก็บผลไม้

งานวิจัยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเก็บผลไม้

0ขายโดย

งานวิจัยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเก็บผลไม้

 

งานวิจัยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเก็บผลไม้

งานวิจัยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเก็บผลไม้

งานวิจัยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเก็บผลไม้

  • อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7799

ที่มาของงานวิจัยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเก็บผลไม้

ผลไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจที่ปัจจุบันยังขาดเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนในด้านการเก็บเกี่ยว ซึ่งในการเก็บผลไม้เพื่อให้จำหน่ายได้ราคาดีนั้นผลไม้ต้องสดและไม่บอบช้ำ ดังนั้นการเก็บเกี่ยวต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง หากเกิดการผิดพลาดจะก่อให้เกิดการบอบช้ำของผลไม้และจะส่งผลให้ราคาในการจำหน่ายลดลง จากเหตุผลความจำเป็นดังที่กล่าวทำให้การเก็บผลไม้บางชนิดที่ขั้วของผลไม้มองเห็นยากเช่น ลางสาดและลองกอง เป็นไปด้วยความยากลำบาก เกษตรกรต้องปีนขึ้นไปบนต้น ใช้มีดตัดขั้วเอาผลใส่กระป๋องแล้วช่อลงมาสู่พื้นดิน โดยผู้เก็บต้องมีความชำนาญในการปีนต้นไม้ซึ่งบางครั้งอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตหากพลาดตกลงมา หรือในบางครั้งกระป๋องใส่ผลไม้อาจล่วงหลุดมือก็จะก่อให้เกิดความเสียหายกับผลไม้ทำให้ขายไม่ได้ราคาหรือไม่สามารถนำไปขายได้เลย

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเก็บผลไม้

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเก็บผลไม้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้กับเกษตรกร โดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทุ่นแรงและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปีนต้นไม้เพื่อไปเก็บผลผลิต นอกจากนี้อุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถรองรับการล่วงหล่นของผลไม้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยลดจำนวนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลไม้ได้อีกด้วย อุปกรณ์ดังกล่าวเหมาะที่จะใช้ในการเก็บกับผลไม้ทั้งก้านยาวและสั้นที่มีขนาดก้านเล็ก เช่น มะม่วง กระท้อน เงาะ ลิ้นจี้ ลำไย รวมไปถึงผลไม้ที่เก็บยากเช่น ลองกองและลางสาด โดยอุปกรณ์จะมีลักษณะเป็นไม้ยาว มีใบมีดสำหรับตัดขั้วของผลไม้และกล้องรับสัญญาณภาพติดอยู่ที่ปลายไม้เพื่อรับภาพและส่งสัญญาณภาพมาแสดงผลที่จอรับภาพทางด้านล่าง ทำให้เกษตรกรสามารถมองเห็นขั้วของผลไม้จากพื้นดินได้อย่างชัดเจน

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเก็บผลไม้

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเก็บผลไม้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้กับเกษตรกร โดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทุ่นแรงและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปีนต้นไม้เพื่อไปเก็บผลผลิต นอกจากนี้อุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถรองรับการล่วงหล่นของผลไม้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยลดจำนวนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลไม้ได้อีกด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »