งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์
งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์1

งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

0ขายโดย

งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

  • อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

เนื่องมาจากปัจจุบันอาชีพการทอผ้าเป็นอาชีพที่สืบทอดมาจากโบราณได้เริ่มสูญหายไปจากปัจจุบัน อันเนื่องมาจากการทอผ้าแบบเดิมนั้นกว่าจะได้มาแต่ละผืนนี้ต้องใช้เวลาในการทอนาน ซึ่งผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาอาชีพการทอผ้าที่มาอย่างยาวนาน และการสอดแทรกเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปช่วยในการทอผ้าแบบสมัยโบราณงานวิจัยนี้มีชื่อว่า เครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติ ควบคุมด้วย PLC

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

ชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มผู้สูงอายุได้นำไปใช้ในการทอผ้าช่วงเวลาว่างจากการทำงานและช่วยให้การทอผ้ารวดเร็วขึ้น ทำให้ก่อเกิดรายได้ในการประกอบอาชีพจากการทอผ้าขายมีเพิ่มขึ้นจากเดิม
จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์
1. เพื่อสร้างเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์
2. เพื่อทดสอบและหาประสิทธิภาพเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์และการยอมรับการทำงานของเครื่อง
3. เพื่อเป็นเทคโนโลยีต้นแบบในการถ่ายทอดสู่ชุมชนต้นแบบ
หลักการทำงานหลักๆของส่วนฮาร์ดแวร์
1. เมื่อเริ่มดำเนินการการทำงานเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติ ควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์
2. Auto การทำงานแบบออโต้
3. เมื่อกดปุ่ม Up ปุ่มกดยกตระกอขึ้น และ เมือง
4. Down ปุ่มกดยกตระกอลง
5. Out ปุ่มบังคับฟืมออก
6. In ปุ่มบังคับฟืมเข้าพร้อมกับการทอผ้า ไป ตามขั้นตอน
7. LED Status แสดงสถานะการทำงานเปิด ปิด
8. On แสดงสถานะเปิดเครื่อง
9. Off แสดงสถานะปิดเครื่อง

 ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โทร 053-776395,096-7731885,091-8587973
อีเมล firstiit@gmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »