งานวิจัยเครื่องวัดสภาพอากาศ

งานวิจัยเครื่องวัดสภาพอากาศ

0ขายโดย

งานวิจัยเครื่องวัดสภาพอากาศ

 

งานวิจัยเครื่องวัดสภาพอากาศ

งานวิจัยเครื่องวัดสภาพอากาศ

งานวิจัยเครื่องวัดสภาพอากาศ

คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1401007688 ยื่นคำขอวันที่ 23 ธันวาคม 2557

ที่มาของงานวิจัยเครื่องวัดสภาพอากาศ

สถานีตรวจวัดสภาพอากาศในประเทศไทยปัจจุบันมีความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ 1 สถานี ต่อพื้นที่ 10,000 ตร.กม. หรือเทียบเท่า 1 สถานี ต่อ 1 จังหวัด ความละเอียดของข้อมูลจึงไม่เพียงพอที่จะทำให้สามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนของผลผลิตพืชได้อย่างแม่นยำ โครงการวิจัยนี้ได้จึงพัฒนาเครื่องวัดสภาพอากาศที่มีความแม่นยำในการตรวจวัดและเก็บข้อมูลสภาพอากาศต่างๆ ได้เทียบเท่ากับเครื่องที่นำเข้าจากต่างประเทศที่ใช้กันแพร่หลาย แต่มีราคาต้นทุนผลิตต่ำ จึงมีโอกาสที่จะสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ภายในประเทศ เพื่อทดแทนเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนจัดการด้านการผลิตพืชและจัดการทรัพยากรของประเทศ

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเครื่องวัดสภาพอากาศ

ชุดตรวจสภาพอากาศทั้งวัดปริมาณน้ำฝน พลังงานรังสีดวงอาทิตย์ อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลมและรอบรับ sensor อื่นๆ และสามารถถ่ายโอนข้อมูลด้วยการเชื่อมต่อผ่าน USB Port

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเครื่องวัดสภาพอากาศ

• สามารถตรวจวัดและเก็บข้อมูลสภาพอากาศแบบอัตโนมัติ ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝน พลังงานรังสีดวงอาทิตย์ อุณหภูมิ ความชื้นอากาศ ความเร็วลม และรองรับ sensor อื่นๆ ได้
• มีขนาดเล็ก ติดตั้งและใช้งานง่าย ใช้ solar cell ขนาดเล็กผลิตไฟฟ้าใช้เอง
• เลือกโอนการถ่ายข้อมูลจากเครื่องโดยผ่าน USB port หรือในรูปของ sms ได้
• ต้นทุนผลิตต่ำ สามารถผลิตในประเทศเชิงพาณิชย์ และใช้ทดแทนเครื่องมือนำเข้าราคาแพงจากต่างประเทศได้
• มีศักยภาพทางการตลาดสูงทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากทั่วโลกต่างตระหนักถึงความสำคัญของสภาพอากาศต่อ ระบบนิเวศน์ ภาวะโลกร้อน ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน การเตือนภัยและป้องกันภัยธรรมชาติ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยงานวิจัยเครื่องวัดสภาพอากาศ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »