งานวิจัยเทคนิคลดต้นทุนการผลิตแก่อุตสากรรมอาหารแช่แข็งด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ

งานวิจัยเทคนิคลดต้นทุนการผลิตแก่อุตสากรรมอาหารแช่แข็งด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ

0ขายโดย

งานวิจัยเทคนิคลดต้นทุนการผลิตแก่อุตสากรรมอาหารแช่แข็งด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ

 

งานวิจัยเทคนิคลดต้นทุนการผลิตแก่อุตสากรรมอาหารแช่แข็งด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ

งานวิจัยเทคนิคลดต้นทุนการผลิตแก่อุตสากรรมอาหารแช่แข็งด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ

 

งานวิจัยเทคนิคลดต้นทุนการผลิตแก่อุตสากรรมอาหารแช่แข็งด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ

สถานะสิทธิบัตร

อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยเทคนิคลดต้นทุนการผลิตแก่อุตสากรรมอาหารแช่แข็งด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ

การแช่แข็ง เป็นกรรมวิธีการถนอมอาหาร เพื่อคงความสด และรักษาคุณภาพอาหาร ได้ดีกว่าการถนอมอาหารด้วยวิธีอื่น โดยเกือบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตอาหารแช่แข็งจะเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิทั้งสิ้น ดังนั้นความถูกต้องของการวัดอุณหภูมิในกระบวนการผลิตอาหารแช่แข็งจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของสินค้าประเภทอาหารแช่แข็ง
นอกจากนี้การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อต้นทุนในการผลิตอาหารแช่แข็ง เนื่องจากต้องใช้พลังงานจำนวนมากในกระบวนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการแช่แข็งสินค้าที่อุณหภูมิต่ำกว่า – 18 องศาเซลเซียส

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเทคนิคลดต้นทุนการผลิตแก่อุตสากรรมอาหารแช่แข็งด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ

ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิจึงได้ดำเนินโครงการลดต้นทุนการผลิตแก่อุตสากรรมอาหารแช่แข็งด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพในกระบวนการผลิตให้แก่อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง โดยการเผยแพร่ความรู้เรื่องการวัดอุณหภูมิให้สามารถใช้งานเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง และการปรับปรุงการควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐาน ตลอดจนสามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต อีกทั้งยังสามารถลดการใช้พลังงานที่เกินความจำเป็นในกระบวนการแช่แข็ง ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตแก่ผู้ผลิตได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจากการดำเนินโครงการดังกล่าวให้แก่โรงงานต้นแบบจำนวนสองโรงงาน พบว่าสามารถลดการใช้พลังงานในกระบวนการแช่แข็งลงได้มากกว่าร้อยละ 20

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเทคนิคลดต้นทุนการผลิตแก่อุตสากรรมอาหารแช่แข็งด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ

– สามารถลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงานให้แก่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่า 20%
– ลงทุนด้านอุปกรณ์ต่ำ เนื่องจากเป็นการประยุกต์ใช้เครื่องมือ ที่ทางโรงงานมีอยู่แล้ว หรือจัดหาเพิ่มเติมน้อยที่สุด

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »