งานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตกระดาษทดสอบสำหรับนับจำนวนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำ

งานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตกระดาษทดสอบสำหรับนับจำนวนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำ

0ขายโดย

งานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตกระดาษทดสอบสำหรับนับจำนวนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำ

 

งานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตกระดาษทดสอบสำหรับนับจำนวนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำ

งานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตกระดาษทดสอบสำหรับนับจำนวนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำ

 

งานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตกระดาษทดสอบสำหรับนับจำนวนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำ

องค์ความรู้

ที่มาของงานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตกระดาษทดสอบสำหรับนับจำนวนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำ

การตรวจนับจำนวนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำมีความจำเป็นเนื่องจากเป็นดัชนีชี้วัดสุขาภิบาลและคุณภาพของน้ำแสดงถึงความเสี่ยงของน้ำต่อความปลอดภัยในการบริโภคและประสิทธิภาพการผลิต ผลการทดสอบสามารถใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิต และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค แต่โดยทั่วไปการตรวจนับจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับน้ำมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องอาศัยผู้ตรวจสอบที่มีความสามารถและความชำนาญด้านเทคนิคทางจุลชีววิทยา และต้องทำในห้องปฏิบัติการ ใช้อุปกรณ์มาก ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานในภาคสนามหรือห้องปฏิบัติการขนาดเล็กที่มีเครื่องมือไม่พร้อม อีกทั้งต้องใช้อาหารเลี้ยงเชื้อซึ่งมีราคาแพงในปริมาณมาก หรือหากจะมีการนำชุดทดสอบแบบรวดเร็วมาใช้จะต้องลงทุนสูง เนื่องจากชุดทดสอบเหล่านี้มีราคาแพงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จึงได้พัฒนาชุดทดสอบแบบกระดาษสำหรับตรวจนับโคลิฟอร์มในน้ำ ที่ใช้ง่าย สะดวก และมีความถูกต้องแม่นยำในการตรวจเทียบเท่ากับการตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ไม่มีห้องปฏิบัติการหรือในงานภาคสนาม ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วในการตรวจสอบ

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตกระดาษทดสอบสำหรับนับจำนวนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำ

เป็นการผลิตกระดาษทดสอบเคลือบด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีความจำเพาะกับแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและเชื้อ อี. โคไล ในน้ำอุปโภคและบริโภค เหมาะสำหรับการทดสอบน้ำตัวอย่างปริมาตร 1 มิลลิลิตร สามารถอ่านผลได้เมื่อบ่มที่อุณหภูมิห้องในที่มืดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะแสดงผลเป็นโคโลนีแบคทีเรียโคลิฟอร์มเป็นจุดสีชมพูปนแดง และโคโลนีเชื้อ อี. โคไล ให้ผลเป็นจุดสีม่วงบนกระดาษ ใช้งานง่าย สะดวก ให้ผลที่น่าเชื่อถือ สามารถนำไปประกอบเป็นชุดทดสอบภาคสนามได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตกระดาษทดสอบสำหรับนับจำนวนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ำ

• เป็นการผลิตกระดาษที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อจำเพาะกับชนิดของแบคทีเรีย สามารถผลิตได้โดยใช้เทคโนโลยีที่ไม่สูงมาก ใช้ในการตรวจสอบจุลินทรีย์ในภาคสนาม โดยผู้ทดสอบไม่ต้องมีความรู้ความชำนาญด้านจุลชีววิทยา ไม่ต้องมใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีความแม่นยำสูง
• เทคโนโลยีนี้สามารถปรับไปใช้ทดสอบจุลินทรีย์ได้หลายชนิด โดยการปรับเปลี่ยนชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อให้หมาะสมกับชนิดของจุลินทรีย์ที่ต้องการทดสอบ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »