งานวิจัยเทคโนโลยีเคลือบสระด้วยน้ำยางธรรมชาติ

งานวิจัยเทคโนโลยีเคลือบสระด้วยน้ำยางธรรมชาติ

0ขายโดย

งานวิจัยเทคโนโลยีเคลือบสระด้วยน้ำยางธรรมชาติ

 

งานวิจัยเทคโนโลยีเคลือบสระด้วยน้ำยางธรรมชาติ

งานวิจัยเทคโนโลยีเคลือบสระด้วยน้ำยางธรรมชาติ

งานวิจัยเทคโนโลยีเคลือบสระด้วยน้ำยางธรรมชาติ

  • องค์ความรู้

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

เทคโนโลยี “การเคลือบสระน้ำจากน้ำยางธรรมชาติร่วมกับวัสดุเสริม” เพื่อป้องกันน้ำซึมลงสู่ผิวดินหรือสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์สามารถใช้เคลือบบ่อหรือสระน้ำได้ทุกประเภท เช่น สระกักเก็บน้ำในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะเขตพื้นที่นอกชลประทานที่ขาดแคลนน้ำ ทำเกษตรในช่วงหน้าแล้ง บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บ่อเลี้ยงปลา กุ้ง บ่อบำบัดน้ำเสียและกักเก็บนำใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมบ่อตกแต่งหรือบ่อเอนกประสงค์ในหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา หรือบ้านเรือนทั่วไป องค์ความรู้สำคัญจากงานวิจัย ประกอบด้วยสูตรหรือส่วนผสม ของน้ำยางพาราชนิดครีมที่ผสมสารเคมีชนิดต่างๆ ลงไปสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบปูหรือเคลือบสระ และกรรมวิธีการปู/เคลือบสระด้วย วิธีฉีดพ่น ซึ่งเป็นวิธีที่แตกต่างจากการปูสระ โดยใช้ยางแผ่น หรือพลาสติกทั่วไปซึ่งต้องผ่านกรรมวิธีรีดแผ่นภายในโรงงานก่อนและต้องขนย้ายวัสดุปูที่มีขนาด และน้ำหนักมากเทคโนโลยีเคลือบสระนี้ใช้วัตถุดิบจากน้ำยางธรรมชาติร่วมกับสารเคมีจำนวนหนึ่งที่ไม่ก่อมลพิษ เป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากน้ำยางธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร เทคโนโลยีผ่านการทดสอบทั้ง ในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของน้ำที่กักเก็บในบ่อ

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเทคโนโลยีเคลือบสระด้วยน้ำยางธรรมชาติ

สูตรผสมของผลิตภัณฑ์เคลือบสระน้ำจากน้ำยางธรรมชาติร่วมกับวัสดุเสริม ที่สามารถป้องกันน้ำซึมลงสู่ผิวดินเพื่อประโยชน์ในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ สามารถใช้เคลือบบ่อหรือสระน้ำได้ทุกประเภท เช่น สระกักเก็บน้ำในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะเขตพื้นที่นอกชลประทานที่ขาดแคลนน้ำ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย และบ่อกักเก็บน้ำใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม บ่อตกแต่งหรือบ่อเอนกประสงค์ในหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา หรือบ้านเรือนทั่วไป

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเทคโนโลยีเคลือบสระด้วยน้ำยางธรรมชาติ

1. การเคลือบสระน้ำด้วยสูตรน้ำยางธรรมชาติร่วมกับวัสดุเสริมแรง เพื่อป้องกันน้ำซึมลงสู่ผิวดิน หรือ การกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ อาทิ สระน้ำในภาคเกษตรกรรม/ประมง บ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
2. มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อการฉีกขาด ผ่านการพิสูจน์ทดสอบคุณสมบัติด้านต่างๆ แล้ว
3. กระบวนการปู/เคลือบง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูง
4. วัสดุที่ใช้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้พลาสติกจากปิโตรเคมี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้น้ำยางธรรมชาติ
5. สามารถปูสระหรือบ่อได้ทุกสภาพพื้นผิว หลากหลายขนาดและรูปร่างที่หลากหลาย
6. มีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 10 ปี

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
CR thailandtechshow
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »