งานวิจัยเลือดครบส่วนสำหรับใช้ควบคุมคุณภาพการตรวจน้ำตาลในเลือดและค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น

งานวิจัยเลือดครบส่วนสำหรับใช้ควบคุมคุณภาพการตรวจน้ำตาลในเลือดและค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น

0ขายโดย

งานวิจัยเลือดครบส่วนสำหรับใช้ควบคุมคุณภาพการตรวจน้ำตาลในเลือดและค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น

 

งานวิจัยเลือดครบส่วนสำหรับใช้ควบคุมคุณภาพการตรวจน้ำตาลในเลือดและค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น

งานวิจัยเลือดครบส่วนสำหรับใช้ควบคุมคุณภาพการตรวจน้ำตาลในเลือดและค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น

งานวิจัยเลือดครบส่วนสำหรับใช้ควบคุมคุณภาพการตรวจน้ำตาลในเลือดและค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น

คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1401002618 ยื่นคำขอวันที่ 30 เมษายน 2557

ที่มาของงานวิจัยเลือดครบส่วนสำหรับใช้ควบคุมคุณภาพการตรวจน้ำตาลในเลือดและค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น

การตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วแบบพกพา (Glucose meter) และการตรวจค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit, Hct) ด้วยวิธีปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็วสูงเป็นสองรายการตรวจ จากทั้งหมดสี่รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐานที่สามารถทำได้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งโรงพยาบาลและ รพ.สต. ในประเทศไทยกว่า 10,000 แห่ง มีการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและเม็ดเลือดแดงอัดแน่น โดยพบว่ามีการตรวจมากเป็นอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ การตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วแบบพกพาเป็นการตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและการตรวจค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่นช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยภาวะโลหิตจางเบื้องต้นในผู้ป่วยที่มารับบริการ
ดังนั้นเพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้อง แม่นยำและน่าเชื่อถือ จึงต้องมีการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ซึ่งการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์แบ่งออกเป็น การควบคุมคุณภาพประจำวัน (Internal Quality Control,IQC) และการควบคุมคุณภาพการตรวจกับองค์กรภายนอก (External Quality Assurance, EQA) ซึ่งทั้ง 2 ประเภทมีความสำคัญ ผู้ตรวจวิเคราะห์ควรจักต้องทำทั้ง 2 อย่างควบคู่กันไป
แต่ทั้งนี้ตัวอย่างเลือดที่นำมาควบคุมคุณภาพหรือประเมินคุณภาพการตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วแบบพกพาและการตรวจค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ต้องนำเข้าจากต่างประเทศทำให้มีราคาแพง และยังไม่สามารถเตรียมให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับตัวอย่างเลือดที่นำเข้าจากต่างประเทศได้ คณะผู้ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดในการพัฒนาวิธีการเตรียมเลือดครบส่วนด้วยวิธีการเตรียมที่มีต้นทุนต่ำ สามารถเตรียมจากเลือดหมดอายุจากธนาคารโลหิตได้ และมีคุณภาพสูงเทียบเท่าตัวอย่างเลือดที่นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมคุณภาพประจำวันก่อนตรวจเลือดจากผู้ป่วย และใช้สำหรับประเมินคุณภาพกับองค์กรภายนอก

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยเลือดครบส่วนสำหรับใช้ควบคุมคุณภาพการตรวจน้ำตาลในเลือดและค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น

เลือดครบที่เตรียมขึ้นจากกรรมวิธีที่พัฒนาขึ้นใช้เทคนิคการตรึงเม็ดเลือดแดงด้วยสารเคมี และใช้สารเคมีรักษาสภาพเม็ดเลือดแดงและฆ่าเชื้อจุลชีพ สามารถนำกรรมวิธีนี้มาใช้เตรียมตัวอย่างเลือดครบส่วนจากเลือดเหลือใช้จากผู้บริจาคโลหิตจากธนาคารเลือดทดแทนการใช้เลือดเจาะเก็บใหม่ ทำให้สามารถผลิตเลือดครบส่วนได้ในเชิงพาณิชย์ปริมาณมาก โดยใช้เลือดครบส่วนมีระดับน้ำตาลคงที่ และไม่พบการแตกของเม็ดเลือดแดง และสามารถขนส่งทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องแช่เย็น จึงมีความสามารถในการแข่งขันกับวัสดุควบคุมคุณภาพที่นำเข้าจากต่างประเทศ กอปรกับมีต้นทุนการผลิตต่ำ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยในการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์น้ำตาลกลูโคสในเลือดด้วยเครื่องตรวจน้ำตาลแบบพกพาและการตรวจวัดเม็ดเลือดแดงอัดแน่นตามมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ในระบบ สากล ณ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยเลือดครบส่วนสำหรับใช้ควบคุมคุณภาพการตรวจน้ำตาลในเลือดและค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น

1.ต้นทุนการเตรียมต่ำเพราะเตรียมจากเลือดหมดอายุจากธนาคารโลหิตได้ และสามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์ได้ทั้งในและต่างประเทศ
2.ค่าน้ำตาลกลูโคสและค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่นมีความคงตัว ไม่พบการแตกของเม็ดเลือดแดงและมีอายุการใช้งานนาน
3.สามารถนำมาใช้เป็นตัวอย่างเลือดได้ทั้ง IQC (ใช้ทุกวันหรือใช้ก่อนการตรวจวิเคราะห์) และเป็น EQA sample ได้
4.จำนวนระดับของค่าน้ำตาลกลูโคสและค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ครอบคลุมการนำไปใช้ทางคลินิก
5.มีลักษณะเป็นเลือดครบส่วนตามหลักมาตรฐานสากล
6.สามารถใช้งานได้ทันที (ready to use)
7.สามารถขนส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องส่งแบบแช่เย็น

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »