งานวิจัยแผ่นไฮโดรเจลสำหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อน

งานวิจัยแผ่นไฮโดรเจลสำหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อน

0ขายโดย

งานวิจัยแผ่นไฮโดรเจลสำหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อน

 

งานวิจัยแผ่นไฮโดรเจลสำหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อน

งานวิจัยแผ่นไฮโดรเจลสำหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อน

งานวิจัยแผ่นไฮโดรเจลสำหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อน

  • อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1403000995 เรื่อง แผ่นไฮโดรเจลสำหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อน

ที่มาของงานวิจัยแผ่นไฮโดรเจลสำหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อน

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ไฮโดรเจลเป็นวัสดุที่มีลักษณะโครงสร้างเป็นร่างแห 3 มิติที่มีสมบัติดูดซับและกักเก็บน้ำในโครงสร้างได้เป็นอย่างดี โดยทั่วไปไฮโดรเจลจะถูกขึ้นรูปจากวัสดุตั้งต้นจำพวกพอลิเมอร์ให้เกิดการเชื่อมขวางระหว่างโมเลกุลเข้าด้วยกัน ซึ่งโครงสร้างร่างแหที่เกิดขึ้นอาจอยู่ในรูปของการเกี่ยวพันทางกายภาพของโมเลกุล หรือการเชื่อมติดด้วยพันธะทางเคมีซึ่งจะเป็นโครงสร้าง 3 มิติที่แข็งแรงและคงสภาพได้ดี การเชื่อมขวางด้วยพันธะทางเคมีนี้สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นได้โดยการใช้สารเคมีหรือการฉายรังสี ซึ่งกระบวนการฉายรังสีมีข้อได้เปรียบกว่าการใช้สารเคมีเนื่องจากเป็นวิธีที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดสารเคมีตกค้างภายในโครงสร้างของไฮโดรเจลซึ่งอาจก่อให้เกิดความเป็นพิษได้ระหว่างการใช้งาน
สมบัติการดูดซับและกักเก็บน้ำในโครงสร้างที่ดีของไฮโดรเจลนั้นได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายทั้งทางการแพทย์และการเกษตร สำหรับด้านการเกษตรมีงานวิจัยที่ประยุกต์ใช้ไฮโดรเจลที่มีคุณสมบัติดูดซับน้ำแบบยิ่งยวดเพื่อคงสภาพความชุ่มชื้นในดินให้แก่พืชในบริเวณการเพาะปลูกที่แห้งแล้ง นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ส่วนหนึ่งที่ประยุกต์ใช้ไฮโดรเจลสำหรับการเพาะเลี้ยงเมล็ดพืช ซึ่งเป็นที่มาของเทคโนโลยีแผ่นไฮโดรเจลสำหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อนในงานประดิษฐ์นี้

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยแผ่นไฮโดรเจลสำหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อน

การประดิษฐ์แผ่นไฮโดรเจลที่มีลักษณะแห้งและเปลี่ยนสภาพเป็นเจลเมื่อสัมผัสน้ำสำหรับการเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อนเพื่อนำไปปลูกต่อให้เจริญในดินนี้ ได้ถูกนำไปทดสอบประยุกต์ใช้กับเมล็ดข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ ตั้งแต่การเริ่มเพาะเมล็ดจนถึงการโอนถ่ายต้นกล้าข้าวลงดินเพื่อให้เจริญจนออกรวง เมล็ดข้าวจะถูกเพาะลงในแผ่นไฮโดรเจล จากนั้นจะนำไปฉายลำอิเล็กตรอนพร้อมกันเพื่อเหนี่ยวนำการเชื่อมขวางทางเคมีและกระตุ้นการงอกของเมล็ดข้าวให้เป็นต้นกล้า แผ่นไฮโดรเจลเหมาะสมต่อการย้ายไปปลูกต่อในดิน ซึ่งเมื่อย้ายต้นกล้าข้าวบนแผ่นไฮโดรเจลลงสู่ดินแล้ว รากของต้นกล้าสามารถชอนไชผ่านและยึดเกาะกับดินได้เป็นอย่างดี และต้นกล้ายังคงสามารถเจริญต่อไปเป็นต้นข้าวจนกระทั่งออกรวงได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยแผ่นไฮโดรเจลสำหรับเพาะเมล็ดให้เป็นต้นอ่อน

• แผ่นไฮโดรเจลสำหรับการเพาะเมล็ดจะอำนวยความสะดวกในการขนส่งต้นอ่อนและการโอนย้ายต้นอ่อนลงสู่ดิน
• รากต้นอ่อนสามารถชอนไชผ่านและยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น โดยไม่ต้องจำเป็นต้องใช้ดินในการเพาะต้นอ่อน
• ไม่ส่งผลเสียต่อต้นกล้าหรือดิน พร้อมยังเพิ่มความชุ่มชื้นแก่พืชได้นานยิ่งขึ้น

CR thailandtechshow
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »