งานวิจัยแอปพลิเคชันคำนวณการผสมปุ๋ยเคมี

งานวิจัยแอปพลิเคชันคำนวณการผสมปุ๋ยเคมี

0ขายโดย

งานวิจัยแอปพลิเคชันคำนวณการผสมปุ๋ยเคมี

 

งานวิจัยแอปพลิเคชันคำนวณการผสมปุ๋ยเคมี

งานวิจัยแอปพลิเคชันคำนวณการผสมปุ๋ยเคมี

งานวิจัยแอปพลิเคชันคำนวณการผสมปุ๋ยเคมี

  • คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1001000265 ยื่นคำขอวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552

ที่มาของงานวิจัยแอปพลิเคชันคำนวณการผสมปุ๋ยเคมี

แอพพลิเคชันคำนวณการผสมปุ๋ยเคมี (Fertilizer Mixing Calculator) เป็นโปรแกรมช่วยคำนวณสัดส่วนผสมแม่ปุ๋ยให้ได้ปุ๋ยผสมตามสูตรท่ีมีค่าธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ที่ต้องการ การคำนวณจะแสดงผลลพันธ์เป็นน้ำหนักของแม่ปุ๋ยจำนวนสามตัว คือ ยูเรยี (46-0-0) DAP (18-46-0) และ MOP (0-0-60) รวมถึงสารตัวเติม (Filler) (ในกรณีที่ต้องการใช้)

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยแอปพลิเคชันคำนวณการผสมปุ๋ยเคมี

สามารถคำนวณสัดส่วนผสมต่อพื้นที่เพาะปลูก และเลือกการคำนวณเพื่อการตวงเป็นปริมาตรได้
สามารถป้อนค่าวิเคราะห์ดินที่เพาะปลูกเพื่อคำนวณปุ๋ยผสมของค่าธาตุอาหาร เฉพาะท่ียังขาดอยู่ได้
สามารถคำนวณย้อนกลับด้วยการป้อนปริมาณน้ำหนักของแม่ปุ๋ยแต่ละตัวว่าเมื่อรวมกันแล้วประกอบเป็นปุ๋ย ผสมสูตรอะไร
ตรวจสอบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมปุ๋ยว่าผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนดของปุ๋ยสูตรที่ระบุหรือไม่
สามารถดึงข้อมูลค่าธาตุอาหารที่เหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจสำคัญจากฐานข้อมูลซึ่งได้รวบรวมจากข้อแนะนำการใช้ปุ๋ยพืชของกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องมาใส่ลงบนฐานข้อมูลที่อยู่บนเครื่องแม่ข่าย

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยแอปพลิเคชันคำนวณการผสมปุ๋ยเคมี

สามารถคำนวณปริมาณการใช้ปุ๋ยต่อพื้นที่เพาะปลูกคำนวณจำนวนกระสอบของแต่ละแม่ปุ๋ยที่ต้องใช้
คำนวณราคาการสั่งซื้อแม่ปุ๋ย และราคาค่าใช้จ่ายปุ๋ยต่อไร่

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »