ค่าธรรมเนียมการจดอนุสิทธิบัตร

7. ค่าธรรมเนียมการจดอนุสิทธิบัตร

คำขอรับอนุสิทธิบัตร 250 บาท
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งละ 50 บาท
รับจดทะเบียนและการประกาศโฆษณา 500 บาท
คำขอให้ตรวจสอบ 250 บาท
คำขอเปลี่ยนแปลงคำขอรับอนุสิทธิบัตร 100 บาท
(กระทำได้ก่อนการประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร)

 

Translate »