การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า

 

การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า หมายถึง หนังสือสัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือบางอย่าง

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน

สัญญาอนุญาต ฯ ที่จะนำมาจดทะเบียนได้นั้น อย่างน้อยต้องมีรายการในสัญญาต่อไปนี้

1.เงื่อนไขหรือข้อกำหนดระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาต ที่จะทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น สามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าของผู้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริง

2.สินค้าที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น

3.ข้อตกลงที่ว่า ผู้ได้รับอนุญาต ฯ มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้านั้นแต่ผู้เดียว หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้รับอนุญาต ฯ รายนี้ใช้เครื่องหมายการค้านี้อีกได้หรือไม่

CR กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

Translate »