หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญามีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม ให้เกิดการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งให้ความคุ้มครองและปกป้องสิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการ แข่งขันทางการค้า และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดย ให้มีอำ นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำ เนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบ ผังภูมิของวงจรรวม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า กฎหมายว่า ด้วยเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมาย ว่าด้วยสิทธิบัตร รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ ซีดี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) ดำ เนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทาง ปัญญา

(๓) ดำ เนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลงหรือความร่วมมือ ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี

(๔) ส่งเสริมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(๕) พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ สถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้เปลี่ยนแปลงไป

(๖) ดำ เนินการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาส่งเสริมการใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม และสร้างวินัย ทางการค้า

(๗) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ (๘) ดำ เนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการ อนุญาโตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำ หนดให้เป็น อำ นาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย

The Department of Intellectual Property has as its missions the promotion of creation and commercial exploitation of intellectual property, including the protection of intellectual property rights, as a vital means for strengthening competitiveness and national economic development. The powers and duties of the Department of Intellectual Property are enumerated below:

(1) Performing work in connection with the protection of intellectual property rights under the law on protection of topographies of integrated circuits, the law on protection of geographical indications, the law on trade secrets, the law on trademarks, the law on copyrights, the law on patents, the law on production of optical discs products other relevant laws;

(2) Performing work in connection with the protection of intellectual property;

(3) Performing work in connection with registration for the protection of intellectual property rights under international agreements or co-operation schemes to which Thailand has become a party;

(4) promoting the protection of intellectual property rights both domestically and overseas;

(5) Conducting reform and revision of legislation related to the protection of intellectual property to achieve efficiency and to be well suited to changing circumstances both in Thailand and in foreign countries;

(6) Performing work in connection with the suppression of intellectual property infringements, the promotion of the use of rights in a fair manner and the development of trade disciplines

(7) Promoting activities leading to the creation, management and commercial exploitation of intellectual property;

(8) Handling the settlement of intellectual property disputes by way of mediation and arbitration; and

(9) Performing such other activities as prescribed by law to be under the responsibility of the Department of Intellectual Property or as entrusted by the Minister or by the Council of Ministers.

Translate »