พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

“คนไทยยังไม่เข้าใจว่าการจดทะเบียนสิทธิบัตร ทำ ให้ประเทศไทยเจริญ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์” “Thai people have failed to appreciate how patent registration contributes to our national development. It is thus the duty of the Government to build up public awareness.”

พระราชดำ รัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายบุญทรง เตริยาภิรมย์) และคณะ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ด้วยรางพืชร่วมกับ เครื่องกลเติมอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

The royal speech addressed by His Majesty the King on the occasion of receiving in audience Minister of Commerce (Mr. Boonsong Teriyapirom) and his entourage for presenting to His Majesty the King a patent on an invention of the “Water Treatment Using a Plant Tray in Conjunction with an Aerator” on 11th June 2012 at the Princess Galyani Vadhana Conference Room on the 14th floor of Chalermphrakiat Building, Siriraj Hospital.

Translate »