งานสัมมนาพิธีสารมาดริดก้าวสำคัญของเครื่องหมายการค้าไทย ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2554

งานสัมมนาพิธีสารมาดริดก้าวสำคัญของเครื่องหมายการค้าไทย ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2554

ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับองค์การทรัพย์สิน ทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization – WIPO) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก ประชาชนทั่วไป สำ นักงานกฎหมาย และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ต่างๆ เกี่ยวกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่าง ประเทศ โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำ นวยการองค์การทรัพย์สิน ทางปัญญาโลก ผู้แทนจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เป็น วิทยากรบรรยายในเรื่องดังกล่าว

Seminar on “Madrid Protocol – Important Step for Thai Trademarks”

The Seminar on “Madrid Protocol – Important Step for Thai Trademarks” was held in association with the World Intellectual Property Organisation (WIPO) between 14th – 15th March 2011 at the Richmond Hotel, Nonthaburi and was aimed at fostering knowledge and understanding in international registration of trademarks for exporters, general members of the public, law firms and relevant agencies as well as exchanging views and recommendations in connection with international registration of marks under the Madrid Protocol. The Department of Intellectual Property was privileged in having WIPO Deputy Director-General as an honourable speaker for this forum.

 

Translate »