แผนยุทธศาสตร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำ ปี 2556

แผนยุทธศาสตร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำ ปี 2556

1. วิสัยทัศน์ เป็นเลิศในการคุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา

2. พันธกิจ คุ้มครอง ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมความรู้ การสร้างสรรค์ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

3. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำ ปี 2556

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกำ หนดมาตรการ ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป้าประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

2. เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์และผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. เพื่อให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการปกป้องสิทธิและได้รับความเป็นธรรมทางการค้า กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบจดทะเบียนและแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว มีความเป็นสากล

2. ส่งเสริมการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ปกป้องสิทธิและป้องปรามการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

4. พัฒนาความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการส่งเสริมความรู้ สนับสนุนการสร้างสรรค์ การสร้างเครือข่าย และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป้าประสงค์

1. เพื่อให้คนไทยมีความรู้ มีการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น

2. เพื่อสร้างจิตสำ นึกให้ตระหนักถึงความสำ คัญ ประโยชน์ และเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

3. เพื่อสร้างเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญาในทุกระดับ กลยุทธ์

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ และการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

2. รณรงค์สร้างจิตสำนึกถึงความสำคัญ ประโยชน์ และเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

3. พัฒนาระบบข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมี ประสิทธิภาพ

4. สร้างความร่วมมือและประสานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ค่านิยม คุ้มครองความคิด มุ่งจิตบริการ เน้นงานสร้างสรรค์

Strategic Plans of the Department of Intellectual Property for the Financial Year 2013

1. Vision : Achieving Excellency in Protecting intellectual Property and Promoting Intellectual Property Exploitation 2. Missions : Protecting intellectual property rights domestically and internationally Promoting knowledge and the creation as well as commercial exploitation of intellectual property

3. Strategies and Objectives of the Department of Intellectual Property for the Financial Year 2013 Strategy

1 : Developing systems for protecting intellectual property rights domestically and internationally and formulating measures for the prevention and suppression of intellectual property infringement Objectives :

1. Strengthening intellectual property law and systems for the protection of intellectual property rights;

2. Bringing creators and entrepreneurs towards legal systems for the protection of intellectual property both domestically and in foreign countries; and

3. Enabling intellectual property owners to have their intellectual property rights duly protected and receive fair treatment in trade. Tactics :

1. Developing systems for the registration of, and notification of information related to, intellectual property towards the achievement of efficiency, expediency and speediness and meet international standards;

2. Promoting the registration for the protection of Thai intellectual property rights domestically and internationally; 3. Protecting intellectual property rights and suppressing infringement of intellectual property rights; and

4. Developing international co-operation on intellectual property. Strategy

2 : Developing intellectual property management systems through promoting IP-related knowledge and encouraging creations, IP-networking and commercial exploitation of intellectual property Objectives :

1. Equipping Thai people with knowledge necessary for greater creation and commercial exploitation of intellectual property; 2. Creating awareness of the importance and value of intellectual property as well as the need to respect intellectual property rights; and

3. Establishing intellectual property networks at all levels. Tactics :

1. Strengthening knowledge and understanding in intellectual property and encouraging the creation and commercial exploitation of intellectual property;

2. Campaigning for awareness of the importance and value of intellectual property as well as the need to respect intellectual property rights;

3. Developing intellectual property databases in the interest of efficient management of intellectual property; and

4. Establishing co-operation and networking in connection with intellectual property both domestically and internationally. Values : Protection of Thinking, Outstanding Service Mind, High Emphasis on Creations

Translate »