สรุปเหตุการณ์สำคัญในรอบ 20 ปี ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา (2535-2555)

สรุปเหตุการณ์สำคัญในรอบ 20 ปี ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา (2535-2555)

2535/1992• วันสถาปนากรมทรัพย์สินทาง ปัญญา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2535 • พระราชการบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 • พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2535 • กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ พัฒนาระบบการให้บริการ “รับ แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์” • Inauguration of the Department of Intellectual Property on 3rd May 1992 • Promulgation of the Trademarks Act, B.E. 2534 (1991), entering into force on 14th February 1992 • Promulgation of the Patents Act (No. 2), B.E. 2535 (1992), entering into force on 19th September 1992 • Introduction by the Department of the “Copyright Notification” service

2536/1993• ออกระเบียบสำ นักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2536 • จัดตั้งศูนย์ประสานการป้อง ปรามการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ซึ่งเป็นการแบ่ง ส่วนราชการภายในมีฐานะ เทียบเท่ากอง • Issuance of the Rule of the Office of the Prime Minister on Administration of Law Relating to the Prevention and Suppression of Copyright Infringement, B.E. 2536 (1993) • Establishment of the “Centre for Co-ordination on Prevention and Suppression of Intellectual Property Infringement” as the Department of Intellectual Property’s internal body, with the status equivalent to a Division

2537/1994• พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มีผลบังคับ ใช้เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2538 • Promulgation of the Copyrights Act, B.E. 2537 (1994), entering into force on 21st March 1995

2538/1995ไทยเข้าเป็นภาคีองค์การ การค้าโลก (WTO) และ ต้องให้ความคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญาตาม มาตรฐานของความตกลง ทรัพย์สินทางปัญญาที่ เกี่ยวกับการค้า (TRIPS Agreement) ซึ่งเป็น มาตรฐานการคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญาขั้น ต่ำ ที่ประเทศสมาชิก WTO ต้องปฏิบัติตาม • Thailand becomes a member of the World Trade Organisation (WTO) and is bound to protect intellectual property in accordance with the minimum standards set forth in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right.

2539/1996 การตรวจสอบ เครื่องหมายการค้า โดยการนำ ระบบ IT มาใช้ ในการตรวจสอบ เครื่องหมายการค้า • Putting in place an information technology system for examination of trademarks in lieu of traditional manual search

2542/1999 • พระราชบัญญัติ สิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 มีผล บังคับใช้เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2542 • Promulgation of the Patents Act (No. 3), B.E. 2542 (1999), entering into force on 27th September 1999

2543/2000 • พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2543 • พระราชบัญญัติ คุ้มครองแบบผังภูมิ ของวงจรรวม พ.ศ. 2543 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2543 • Promulgation of the Trademarks Act (No. 2), B.E. 2543 (2000), entering into force on 30th June 2000 • Promulgation of the Topographies of Integrated Circuits Protection Act, B.E. 2543 (2000), entering into force on 10th August 2000

2544/2001 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด การสัมมนาไทย-ฝรั่งเศส ว่าด้วยการส่ง เสริมธุรกิจพัฒนาชนบทโดยการบ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์และชื่อแหล่งกำ เนิด (Franco-Thai Seminar on Geographical Indication as Strategic Tools for Business and Rural Development) • ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กำ หนดให้ บริษัทจัดเก็บฯ แจ้งอัตรา ต้นทุน ค่าใช้จ่าย รายชื่อเพลง และวิธีการจัดเก็บต่อ กกร. ตั้งแต่ปี 2544 • Franco-Thai Seminar on Geographical Indications as Strategic Tools for Business and Rural Development, the opening ceremony of which was most graciously presided over by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn • Issuance of the Notification of the Central Commission on Prices of Goods and Services (CCP) requiring collecting societies to notify costs, expenses, song lists and royalty collection methods to CCP as from 2001

2545/2002 • พระราชบัญญัติความลับ ทางการค้า พ.ศ.2542 มี ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 • บันทึกความตกลงว่าด้วย ความร่วมมือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการป้องปรามการ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2545 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ จำ นวน 13 หน่วยงาน • Promulgation of the Trade Secrets Act, B.E. 2545 (2002), entering into force on 22nd July 2002 • Conclusion of a Memorandum of Understanding on Cooperation in connection with the Prevention and Suppression of Intellectual Property Infringement, dated 20th December 2002, signed by 13 State agencies

2546/2003 • พระราชบัญญัติ คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 มีผล บังคับใช้เมื่อวัน ที่ 28 เมษายน 2547 • Promulgation of the Geographical Indications Protection Act, B.E. 2546 (2003), entering into force on 28th April 2004

2547/2004 • พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 มีผล บังคับใช้วันที่ 28 เมษายน 2547 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง พาณิชย์ (ฉบับที่ 2 ) ได้แบ่งส่วนราชการภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง • บันทึกความตกลงว่าด้วยการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และการบังคับใช้ กฎหมายลิขสิทธิ์ ลงวันที่ 9 เมษายน 2547 ระหว่างหน่วยงานภาค เอกชน 25 หน่วยงาน • บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือปฏิบัติงานการป้องปรามการ จำ หน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2547 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำ นวน 12 หน่วยงาน • Entry into force of the Geographical Indications Protection Act, B.E. 2546 (2003), on 28th April 2004 • Issuance of the Ministerial Regulation Organising the Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce (No. 2), B.E. 2547 (2004) setting out the Department’s internal bodies having the status equivalent to a division • Conclusion of a Memorandum of Understanding on Collection of Copyright Royalty and Enforcement of the Copyright Law, dated 9th April 2004, signed by 25 private firms • Conclusion of a Memorandum of Understanding on Cooperation in connection with the Prevention and Suppression of the Distribution of Infringing Products, dated 26th June 2004, signed by 12 public and private agencies

2548/2005 • พระราชบัญญัติ การผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ.2548 มีผล บังคับใช้เมื่อวัน ที่ 29 สิงหาคม 2548 • Promulgation of the Compact Discs Production Act, B.E. 2548 (2005), entering into force on 29th August 2005

2549/2006 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง เป็นองค์ประธานเปิดงานสัมมนาระดับภูมิภาคอาเซียน เรื่อง “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ : ดินแดนแห่งการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีและโอกาสทางการค้า” (Geographical Indication : Lands of tradition and opportunities) เมื่อวัน ที่ 28 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทาง ปัญญา ร่วมกับคณะกรรมาธิการ สหภาพยุโรป เป็นผู้จัด • การจัดทำ แผนปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างไทยและ ฝรั่งเศสในเรื่องการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ • จัดตั้งศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2549 ปัจจุบัน คือ สำ นักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดย มีฐานะเทียบเท่ากอง • ASEAN Regional Conference on Geographical Indications : Lands of Traditions and Opportunities, organised by the Ministry of Commerce (Department of Intellectual Property) in association with the European Commission on 28th June 2006 at the Imperial Queen’s Park, Bangkok, auspiciously graced by the presence of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, who presided over its opening ceremony • Preparation of an action plan for the Franco-Thai cooperation on geographical indications protection • Establishment, on 6th October 2006, of Intellectual Property Centre, which is now the Intellectual Property Management Office, as the Department’s internal body ascribed a status equivalent to a Division

2550/2007 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน เปิดงาน“ราชันแห่งปัญญา” เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 โดยมีการจัดแสดง นิทรรศการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ ไทยและนานาชาติ อาทิ ฝรั่งเศส โปรตุเกส อิตาลี สเปน กรีซ ญี่ปุ่น เปรู ระหว่างวันที่ 16 -18 พฤศจิกายน 2550 • การจัดบันทึกความร่วมมือระหว่างกรม ทรัพย์สินทางปัญญา กับสำ นักงาน ทรัพย์สินทางปัญญาออสเตรเลีย • “King of Wisdom” Fair, organised on 17th November 2007, with HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn presiding over the opening ceremony and with an exhibition of geographical indications of Thailand and other countries e.g. France, Portugal, Italy, Spain, Greece, Japan and Peru between 16th – 18th November 2007 • Conclusion of a Memorandum of Understanding on Intellectual Property Co-operation between the Department of Intellectual Property and the Intellectual Property Office of Australia

2551/2008 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา กรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครอง ทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention the Protection of Industrial Property) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2551 • บันทึกความตกลงว่าด้วยความ ร่วมมือปฏิบัติงานการป้องกัน และปราบปรามยาที่ละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำ นวน 5 หน่วยงาน • Accession by Thailand to the Paris Convention on the Protection of Industrial Property on 2nd August 2008 • Conclusion of a Memorandum of Understanding on Cooperation in connection with the Prevention and Suppression of Infringing Pharmaceutical Products, dated 14th February 2008, signed by 5 public and private agencies

2552/2009 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 และเริ่มรับคำ ขอระหว่างประเทศ ตามสนธิสัญญา PCT • ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกของระบบ PCT (Patent Cooperation Treaty) หรือ สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร โดยเป็นสมาชิกลำ ดับที่ 142 • จัดตั้งสำ นักงานรับคำ ขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (International Application Receiving office) และเป็นวันที่สำ นักงานฯ เริ่มรับคำ ขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ • การจัดทำ บันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียน กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน จีน เรื่องความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา • แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีอำ นาจหน้าที่กำ หนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา • Accession by Thailand, on 24th December 2009, to the Patent Co-operation Treaty (PCT) and commencement of the Department’s reception of international applications under the PCT • The status of Thailand as the 142nd Contracting State the Patent Cooperation Treaty • Establishment of the International Application Receiving Office for receiving international applications under the PCT • Conclusion of a Memorandum of Understanding between ASEAN and the People’s Republic of China on Co-operation in the Field of Intellectual Property • Setting up the National Intellectual Property Policy Committee, chaired by Prime Minister, in charge of determining policies and strategies in connection with the prevention and suppression of intellectual property infringement

2553/2010 • ระเบียบสำ นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 • ระเบียบสำ นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 • ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับแนวทางการให้ความคุ้มครองผลิตภัณฑ์ของชนเผ่า มละบริแห่งศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 อำ เภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน • คณะผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา ยื่นคำ ขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กาแฟดอยตุง” และ “กาแฟดอยช้าง” ต่อ สหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้แบ่งส่วนราชการสำ นักป้องปรามการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญามีฐานะเป็นสำ นัก • บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามยาที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2553 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำ นวน 9 หน่วยงาน • จัดงานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ ครั้งที่ 1 (TICEF) ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2553 • Issuance of the Rule of the Office of the Prime Minister on Co-ordination with regard to the Enforcement of Law for the Prevention and Suppression of Intellectual Property Infringement, B.E. 2553 (2010), entering into force on 1st September 2010 • Issuance of the Rule of the Office of the Prime Minister on Steering the National Creative Economy Policy, B.E. 2553 (2010), entering into force on 8th September 2010 • Presentation to HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn a report on approaches to the protection of products made by the Malabri Tribe of the Phufa Pattana Centre, on 25th February 2010, at Bo Kluea District, Nan Province • Filing, by Representatives of the Department of Intellectual Property, of applications for the registration of “Doi Tung Coffee” and “Doi Chaang Coffee” as geographical indications with the European Union on 27th May 2010 • Issuance of the Ministerial Regulation Organising the Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, B.E. 2553 (2010), under which the Office of Intellectual Property Infringement Prevention and Suppression is ascribed a status of an internal “Office” • Conclusion of a Memorandum of Understanding on Co-operation in connection with the Prevention and Suppression of Pharmaceutical Products Infringing Trademarks, dated 28th September 2010, signed by 9 public and private agencies • Organisation of the 1st Thailand International Creative Economy Forum (TICEF: 2010), during 28th – 30th November 2010

2554/2011 • ระเบียบสำ นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2554 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำ งานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation – AWGIPC) ซึ่งเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน และเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการนี้ ไทยได้ร่วมกับอาเซียน จัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน ปี 2554 – 2559 (ASEAN IPR Action Plan 2011 – 2015) • แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอำ นาจหน้าที่กำ หนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา • จัดทำ หลักสูตรบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำ หรับระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา พิธีส่งมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 • จัดทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (MOU) ระหว่างสำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 • Rule of the Office of the Prime Minister on the Creative Economy Fund, B.E. 2554 (2010), entering into force on 5th March 2011 • Participation by the Department of Intellectual Property in the 36th Meeting of the ASEAN Working Group on Intellectual Property Co-operation (AWGIPC), a forum for discussing and exchanging co-operation on intellectual property amongst ASEAN members and preparing readiness for transformation into the ASEAN Economic Community (AEC), followed by Thailand and other ASEAN members preparing the ASEAN IPR Action Plan 2011 – 2015 • Appointment of the National Intellectual Property Policy Committee, chaired by Prime Minister and tasked with the determination of policies and strategies in connection with the prevention and suppression of intellectual property infringement • Preparation of training courses on intellectual property management for vocational education and tertiary education, followed by the ceremony for handing over the completed training courses to agencies concerned on 2nd May 2010 • Conclusion of a Memorandum of Understanding on Co-operation in connection with the development of intellectual property work related to science, technology and innovation between the National Science and Techn

2555/2012 การจัดทำ บันทึกความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับสำ นักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐฯ • บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใน พื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดลงวันที่ 6 มีนาคม 2555 ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับสำ นักงานตำ รวจแห่งชาติ • จัดงานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ ครั้งที่ 2 (TICEF 2012 ) ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2555 • การประชุมคณะทำ งานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน ครั้งที่ 37 (AWGIPC) “ประเทศไทย (โดยกรม ทรัพย์สินทางปัญญา) เป็นเจ้าภาพ จัดระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2555 ณ เรอเนซองส์ภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปา” • กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก โดยการจัดสัมมนาแปลงทรัพย์สินทางปัญญา เป็นทุน : แหล่งเงินทุนทางเลือกสำ หรับผู้สร้างภาพยนตร์ จัดระหว่างวันที่ 26 -27 เมษายน 2555 ณ โรงแรม อินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ • Conclusion of a Memorandum of Bilateral Co-operation between the Department of Intellectual Property, Thailand and the United States Patent and Trademark Office (USPTO) • Conclusion of a Memorandum of Understanding on Co-operation in connection with work performance under the “Establishment of Intellectual Property Infringement Suppression Centres in Bangkok and Provincial Areas” Project, dated 6th March 2011, between the Department of Intellectual Property and the Royal Thai Police Bureau • Organisation of the 2nd Thailand International Creative Economy Forum (TICEF: 2012), during 26th – 27th March 2012 • Hosting the 37th ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) Meeting, between 28th March – 2nd April 2012, at the Renaissance Phuket Resort & Spa • The Department of Intellectual Property organised the World Intellectual Property Day (IP Day) event from 26th to 27th April 2012 at the Intercontinental Bangkok Hotel. A seminar on “Capitalisation of Intellectual Property: Alternative Source of Funding for Film Makers” was also held as part of this special event

 

Translate »