การจัดหาบุคคลที่สามที่เหมาะสมเข้าสวมสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เป็นหลักประกัน

ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนระหว่างกรม

ทรัพย์สินทางปัญญากับสถาบันการเงิน (ยกเว้น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีข้อตกลงที่เหมือนกันอยู่ข้อหนึ่งก็

คือ สถาบันการเงินหรือธนาคารจะร่วมมือกับ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ในการจัดหาบุคคลที่สามที่เหมาะสม เข้าสวมสิทธิกรณีผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้

ตามเงื่อนไขธนาคารหรือสถาบันการเงิน

ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันนั้น ผู้เขียนทราบมาว่า ได้ให้เจ้าของ

เครื่องหมายการค้า ลงนามในสัญญาโอนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนแล้ว โดยเว้นชื่อผู้รับโอนไว้เพื่อให้ผู้รับโอนลง

ลายมือชื่อเข้าทำสัญญาในภายหลัง โดยได้มอบสัญญานั้นไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินไว้

ดังนั้น หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าผิดสัญญาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการชำระหนี้ หากธนาคารจะนำสัญญาโอน

สิทธิเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าลงนามไว้ก่อนล่วงหน้าไปขอจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการค้า

ให้แก่บุคคลที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นเห็นสมควร กรณีนี้นายทะเบียนจะดำเนินการรับจดทะเบียนไปให้ได้หรือ

ไม่

กรณีนี้ผู้เขียนเห็นว่า ถ้าเจ้าของเครื่องหมายการค้ายินยอมโดยไม่คัดค้านการโอนดังกล่าว นายทะเบียนย่อมที่จะรับจด

ทะเบียนโอนเครื่องหมายการค้านั้นได้ แต่ถ้าเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้ให้ความยินยอมหรือคัดค้านการโอน นาย

ทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนให้ ซึ่งหากมีกรณีดังกล่าวเช่นนี้เกิดขึ้น ผู้เขียนจะมีหนังสือสอบถามไปยังเจ้าของ

เครื่องหมายการค้าอีกครั้ง

 

Translate »