Tag: การยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร
การยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร

การยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร

6. การยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรจะต้องมีเอกสารดังนี้  แบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร สป/สผ/อสป/001-ก  รายละเอียดการประดิษฐ์  ข้อถือสิทธิ  บทสรุปการประดิษฐ์  รูปเขียน (ถ้ามี)  ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »