Tag: การยื่นคำโต้แย้งการจดเครื่องหมายการค้า
การยื่นคำโต้แย้งการจดเครื่องหมายการค้า

การยื่นคำโต้แย้งการจดเครื่องหมายการค้า

  การยื่นคำโต้แย้งการจดเครื่องหมายการค้า การยื่นคำโต้แย้งมาตรา 36 ในกรณีที่มีการคัดค้านตามมาตรา 35 ให้นายทะเบียน ส่งสำเนาคำคัดค้านไปยังผู้ขอจดทะเบียนโดยไม่ชักช้า ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »