Tag: ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์

1. ลิขสิทธิ์คืออะไรลิขสิทธิ์ หมายถึง ผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ เช่น งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »