Tag: สิทธิบัตร
ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตรและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร

ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตรและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดหาซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตรและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อให้ผู้ประกอบ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตร

ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตร

ซอฟต์แวร์สืบค้นสิทธิบัตร คือเครื่องมือที่นำมาใช้ในการสืบค้น ข้อมูลสิทธิบัตรสากล โดยตัวซอฟต์แวร์เป็นการรวบรวมข้อมูลสิทธิบัตรจาก ฐานข้อมูลสากลทั่วโลก เช่น ฐานข้อมูลสิทธิบัตรอเมริกา ...

อ่านเพิ่มเติม
0
ความตกลงTPP(Trans – Pacific Partnership: TPP)เรื่องสิทธิบัตรและข้อมูลที่ไม่เปิดเผย

ความตกลงTPP(Trans – Pacific Partnership: TPP)เรื่องสิทธิบัตรและข้อมูลที่ไม่เปิดเผย

ความตกลง TPP ขยายขอบเขตของการประดิษฐ์ ที่สามารถขอรับจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ครอบคลุมถึง การประดิษฐ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ การใช้ใหม่ของ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จัก (new uses of a ...

อ่านเพิ่มเติม
0
เอกสารที่ใช้ในการขอรับสิทธิบัตร

เอกสารที่ใช้ในการขอรับสิทธิบัตร

เอกสารที่ใช้ในการขอรับสิทธิบัตรสิทธิบัตรการประดิษฐ์ การให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์เป็นการให้ความคุ้มครองแนวความคิดในการประดิษฐ์คิดค้น ...

อ่านเพิ่มเติม
0
สิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้

สิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้

สิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ 1. จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช 2. ...

อ่านเพิ่มเติม
0
เงื่อนไขหรือลักษณะของการรับความคุ้มครองสิทธิบัตร

เงื่อนไขหรือลักษณะของการรับความคุ้มครองสิทธิบัตร

เงื่อนไขหรือลักษณะของการรับความคุ้มครองสิทธิบัตรสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 1. ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่ คือ การประดิษฐ์ที่แตกต่างไปจากเดิม ...

อ่านเพิ่มเติม
0
เหตุผลในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร

เหตุผลในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร

เหตุผลในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร1 เพื่อคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
สิทธิบัตร

สิทธิบัตร

 สิทธิบัตร สิทธิบัตร เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวทุกคนมากที่สุด หรืออาจกล่าวได้ว่าสิทธิบัตรเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุก ๆ คน ...

อ่านเพิ่มเติม
0
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคืออะไร

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรคืออะไร

สิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่ทางรัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design)ที่มีลักษณะตรงตามที่กฎหมายกำหนด แบ่งประเภทดังนี้ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »