Tag: เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร
เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร

เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร

 4. เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร  ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมีการใช้หรือแพร่หลายก่อนวัน ยื่นขอ ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »