Tag: เมื่อจ่ายหนี้ไม่ไหว ควรทําอย่างไร?
เมื่อจ่ายหนี้ไม่ไหว ควรทําอย่างไร?

เมื่อจ่ายหนี้ไม่ไหว ควรทําอย่างไร?

ชวนันท์ ชื่นสุข - จุฬารัตน์ เหลืองประสิทธิ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยในสถานการณ์ที่รายได้ชักหน้าไม่ถึงหลัง หนี้สินพอกพูนขึ้นทุกวัน ลูกหนี้จํานวนไม่น้อยเลือกที่จะยืมเงินจากญาติสนิท ...

อ่านเพิ่มเติม
0
Translate »