การแจ้งไม่ปฏิเสธคำขอเครื่องหมายการค้า

 

การแจ้งไม่ปฏิเสธคำขอ

 1. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการประกาศโฆษณาต่อไป
  2. บางกรณีเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
  2.1 ยื่นคำขอสละสิทธิในคำขอบางส่วนเนื่องจากบางส่วนของเครื่องหมายเป็นสิ่งที่ใช้กัน
  สามัญในการค้าขายหรือไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
  2.2  ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายชุด  เนื่องจากเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียน  โดยเป็นสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน
  – ถ้าผู้ยื่นคำขอยอมสละสิทธิ  ผู้ยื่นคำขอต้องแจ้งนายทะเบียนทราบ โดยยื่นหนังสือ
  แสดงปฏิเสธ (ก.12)  ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หรือผู้ยื่นคำขอยอมจดทะเบียนเครื่องหมายชุด ผู้ยื่นคำขอต้องแจ้งนายทะเบียนทราบโดยยื่นหนังสือจดทะเบียนเครื่องหมายชุด (ก.13) ภายใน 90 วันเช่นกัน และไม่เสียค่าธรรมเนียม
  – ถ้าผู้ยื่นคำขอไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียน  ผู้ยื่นคำขออาจดำเนินการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าก็ได้ โดยยื่นคำอุทธรณ์ (แบบ ก.03) ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่ง

 

Translate »