การโอนสิทธิจากการขายทอดตลาดเครื่องหมายการค้า

 

การโอนสิทธิจากการขายทอดตลาดเครื่องหมายการค้า

เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นลูกหนี้ และศาลมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้หรือเป็นบุคคลล้มละลาย เจ้าพนักงาน

บังคับคดีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ย่อมมีอำนาจอายัดสิทธิในเครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียน ห้ามจดทะเบียน

โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือจดทะเบียนทำให้ก่อภาระผูกพันใด ๆ ในเครื่องหมายการค้านี้ได้ และเมื่อ

เจ้าพนักงานดังกล่าวขายทอดตลาดสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ให้แก่ผู้ใด บุคคลผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดมี

สิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นให้แก่ตัวเอง โดยแนบหนังสือของเจ้าพนักงานดังกล่าวที่มี

ถึงนายทะเบียนแนบเป็นหลักฐาน

สำหรับเอกสารประกอบที่ต้องมีทุกครั้งที่จดทะเบียนโอน คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอนหรือผู้รับโอน

และในกรณีที่ผู้โอนหรือผู้รับโอนเป็นนิติบุคคล ก็ให้แนบต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนแนบประกอบการขอจดทะเบียนโอนด้วยทุกครั้ง พร้อมทั้งแนบต้นฉบับหนังสือสำคัญแสดงการ

จดทะเบียนโอนเครื่องหมายการค้าแนบคืนมาด้วย เพื่อนายทะเบียนจะได้ส่งคืนให้ผู้รับโอนต่อไปพร้อมทั้งหลักฐานการ

รับจดทะเบียนโอน

CR กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

Translate »