การโอนสิทธิด้วยความสมัครใจของผู้โอนและผู้รับโอนเครื่องหมายการค้า

 

การโอนสิทธิด้วยความสมัครใจของผู้โอนและผู้รับโอนเครื่องหมายการค้า

เป็นการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าด้วยความสมัครใจของทั้งฝ่ายผู้โอนและผู้รับโอน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

1.กรณีที่ผู้โอนและผู้รับโอนทำสัญญาโอน

กรณีนี้เป็นกรณีที่มีสัญญาโอนโดยผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และผู้รับโอนต่างได้ทำสัญญาโอน

สิทธิในเครื่องหมายการค้ากันไว้ ซึ่งในการยื่นคำขอจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการค้านั้น จะเป็นผู้โอนหรือผู้รับโอน

เป็นฝ่ายนำสัญญาโอนนั้นมายื่นคำขอจดทะเบียนก็ได้

2.กรณีที่ผู้โอนและผู้รับโอนไม่ได้ทำสัญญาโอน แต่มาลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนโอนต่อหน้านายทะเบียน

กรณีนี้จะไม่มีสัญญาโอน โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้รับโอนได้มาติดต่อนายทะเบียนเพื่อขอลงลายมือชื่อใน

คำขอจดทะเบียนโอนเพื่อให้นายทะเบียนเป็นพยาน โดยนายทะเบียน จะต้องบันทึกรับรองลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับ

โอนไว้ในคำขอจดทะเบียนโอนดังกล่าวเพื่อหลักฐานด้วย

ข้อสังเกต ในกรณีใช้เฉพาะผู้โอนซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าและผู้รับโอนที่ประสงค์จะให้

นายทะเบียนเป็นพยานรับรองการโอนเท่านั้น ไม่รวมถึงตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจ

CR กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

Translate »