การโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า

 

การโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า

การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น มีได้ทั้งที่ยังเป็นเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน และเป็น

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว กล่าวคือ

1.ถ้าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ยังอยู่ในระหว่างยื่นคำขอจดทะเบียน เรียกว่าโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียน โดยให้ผู้โอน

หรือผู้รับโอนแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนการจดทะเบียน ซึ่งการโอนมีผลนับแต่วันที่ยื่นคำขอโอน

2.ถ้าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว เรียกว่า การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะต้องจด

ทะเบียนต่อนายทะเบียน

เมื่อกล่าวถึงการโอนเครื่องหมาย ให้รวมถึงการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นด้วย

CR กรมทรัพย์สินทางปัญญา

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Translate »