จัดประชุมผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

จัดประชุมผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ณ ตลาด โรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว เพื่อลดปัญหาการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาบริเวณชายแดน

• Meeting between Business Operators and Public Officials in Charge of the Prevention and Suppression of Intellectual Property Infringement. On Tuesday 31st January 2012 at Rongklueu Market, Sakaew Province, the Department held a meeting between business operators and public officials in charge of the prevention and suppression of intellectual property infringement, with a view to curbing the piracy problem in border areas.

จัดฝึกอบรม Patent Drafting โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) จัดการอบรมเมื่อวันที่ 23-27 มกราคม 2555 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้าง ความเข้าใจ และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการยกร่างสิทธิบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ

Patent Drafting Training. The Department of Intellectual Property, in collaboration with the World Intellectual Property Organisation (WIPO), orgainised the Patent Drafting Training during the period between 23rd and 27th January 2012 at Anoma Hotel, Bangkok, to promote proper understanding and exchange opinions in connection with an effective way of patent drafting.

Translate »