การยื่นแบบคำขอเครื่องหมายการค้าอื่น ๆผ่านเน็ต

 

การยื่นแบบคำขออื่น ๆ
ท่านสามารถใช้บริการอื่น ๆ ได้  โดยสมัครสมาชิกและชำระค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับ 2.1 กรณีขอรับบริการ เช่น คำขอโต้แย้งการจดทะเบียน  เป็นต้น  ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับการยื่นตามปกติ  อย่างไรก็ตาม หากท่านยื่นขอใช้บริการใด ๆ ทางอินเตอร์เน็ตแล้ว จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมหลักฐาน (ถ้ากำหนดให้มีหลักฐาน)  ดังกล่าว ยื่นต่อกรมฯ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีการบันทึกข้อมูลลงในอินเตอร์เน็ตด้วย

หมายเหตุ   :  การขอจดทะเบียนเครื่องหมายชุด (ก.13)  ไม่สามารถยื่นทางอินเตอร์เน็ตได้ กรุณาพิมพ์จากแบบฟอร์มในเว็บไซต์กรมฯ

 

Translate »