รูปแบบของโลโก้เครื่องหมายการค้า

 

รูปแบบของโลโก้เครื่องหมายการค้า

  1. โลโก้แบบคลิปอาร์ต (Clip Art Logo)

การนำภาพคลิปอาร์ต (clip art) หรืออิลัสเตรเตอร์ (illustrator) มาใช้ ทำให้รูปแบบของโลโก้นั้น โดดเด่นและน่า

สนใจขึ้น มาได้ง่ายๆแต่ควรระวังเรื่องลิขสิทธิ์ และเราอาจไม่สามารถนำคลิปอาร์ตไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้

บริษัทใหญ่ๆจึงไม่ควรใช้วิธีนี้แต่สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ที่ไม่เป็นทางการนัก สามารถเริ่มต้นด้วยโลโก้แบบคลิปอาร์ต

ได้ง่ายๆ การใช้ภาพคลิปอาร์ตหรืออิลัสเตรเตอร์นั้น เราอาจนำมาใช้โดยตรง หรือเลือกมาเฉพาะบางส่วน หรือ นำภาพ

2-3 ชิ้น มาประกอบกันเป็นภาพใหม่ก็ยังได้ ขึ้น กับว่ากราฟิกนั้น สามารถสื่อความหมายได้ตามที่ต้องการหรือไม่

  1. โลโก้แบบตัวอักษรล้วน (All-Type Logo)

รูปแบบของโลโก้ที่ประกอบด้วยตัวอักษรเพียงอย่างเดียวนั้น เป็นวิธีการออกแบบโลโก้ที่ดูเป็นมืออาชีพได้ ในเวลาอัน

รวดเร็ว แถมยังเป็นรูปแบบของโลโก้ที่อยู่ได้นาน ไม่ตกยุคง่ายๆ แม้ว่าจะไม่มีภาพประกอบในการสื่อความหมาย แต่

บุคลิกของตัวอักษรจะเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร ดังนั้น การเลือกรูปแบบฟอนต์ที่เหมาะสมจึงเป็นหัวใจสำคัญของ

โลโก้ประเภทนี้ ในการใช้ตัวอักษรเราสามารถนำฟอนต์มาใช้โดยตรง หรือนำมาดัดแปลงให้เกิดเอกลักษณ์ก็ได้ โดย

อาจเลือกใช้ฟอนต์เพียงชนิดเดียว หรือมากกว่าก็ได้ ดังแนวทางต่อไปนี้

– Modified type: เลือกใช้ฟอนต์เพียงชนิดเดียว แต่มีการปรับแต่งส่วนประกอบต่างๆเพื่อสร้างจุดสนใจ หรือเน้น

ความสำคัญ โดยใช้ขนาดตัวอักษร ระยะห่างระหว่างตัวอักษร ระยะห่างระหว่างคำ ช่องว่างระหว่างบรรทัด สี หรือชนิด

ตัวพิมพ์ เช่น ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่เพื่อสื่อถึงความสำคัญ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เพื่อเน้นคำ หรือใช้สีที่แตกต่างเพื่อสร้าง

ความโดดเด่น

  1. โลโก้แบบรูปภาพ (Photo Logo)

รูปแบบของโลโก้ที่มีรูปภาพประกอบ ส่วนของรูปภาพจะช่วยเพิ่มความสมจริงยิ่งขึ้นทำให้ดูน่าเชื่อและเป็นจริงเป็นจัง

มากขึ้น โลโก้แบบนี้จะดูแปลกใหม่ สะดุดตาผู้พบเห็นเป็นอย่างดี แต่ควรระวังเรื่องลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า เช่น

เดียวกับโลโก้แบบคลิปอาร์ต หากคุณมีฝีมือในการถ่ายภาพ ก็สามารถนาภาพที่ถ่ายเองมาใช้ได้ แต่ข้อเสียคือ จะย่อ

โลโก้แบบนีให้มีขนาดเล็กๆไม่ได้ เพราะภาพจะดูไม่ออก ด้วยเหตุนี้โลโก้แบบนี้จึงไม่เป็นที่นิยมนัก

  1. โลโก้แบบสัญลักษณ์ (Symbol Logo)

รูปแบบของโลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์ เครื่องหมาย และไอคอนนั้น เป็นองค์ประกอบที่ สามารถสื่อความหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็ว เราสามารถใช้สัญลักษณ์เหล่านี้ร่วมกับตัวอักษร เพื่อให้ได้รูปแบบของโลโก้ที่สะดุดตาและ

สื่อความหมายได้ตรงตามต้องการ

– สัญลักษณ์ (symbol) หมายถึง ตัวแทนของสิ่งที่มองไม่เห็น เช่น นาฬิกาทราย หมายถึงเวลา รูปหัวใจหมายถึงความรัก

– เครื่องหมาย (sign) ได้แก่ เครื่องหมายต่างๆ เช่น บวก ลบ ลูกศร + – < > ^ @ & # $ % *!

– ไอคอน (icon) คือ ภาพขนาดเล็กที่มีความหมายในตัวเอง เช่น ไอคอนรูปคนผู้ชาย-ผู้หญิง

  1. โลโก้แบบโครงร่าง (Silhouette Logo)

โลโก้แบบโครงร่าง (silhouette) นั้น จะแสดงรูปร่างของสิ่งของโดยไม่แสดงรายละเอียดภายใน ทำให้เกิดความเรียบ

ง่ายชัดเจน นอกจากนียั้งสามารถนำเสนอด้วยรูปทรง (shape) หรือเส้นโครงร่างภายนอก (outline) ซึ่งจะดูทันสมัย

เบาสบายกว่าภาพทึบ โลโก้แบบนียั้งรวมถึง การใช้ภาพแกะสลัก (engrave) ที่แสดงถึงความเก่าแก่ โบราณด้วย

CR ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Translate »