เหตุแห่งการคัดค้านการจดเครื่องหมายการค้า

 

เหตุแห่งการคัดค้านการจดเครื่องหมายการค้า

เมื่อได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดแล้ว กฎหมายให้สิทธิแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยื่นคำคัดค้าน พร้อมทั้งแสดงเหตุแห่งการคัดค้านต่อนายทะเบียนภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศโฆษณา หากบุคคลนั้นเห็นว่า :

  1. ตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น

กรณีที่ผู้คัดค้านจะอ้างว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนอาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้

1.1 ผู้คัดค้านได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างประกาศโฆษณา ผู้คัดค้านสามารถยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนได้

1.2 ผู้คัดค้านได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้แล้วก่อนผู้คัดค้าน เมื่อนายทะเบียนประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนนั้น ผู้คัดค้านสามารถยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนได้

1.3 ผู้คัดค้านซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายที่แท้จริงเห็นว่ามีบุคคลอื่นนำเอาเครื่องหมายการค้าของตนหรือที่คล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของตนมายื่นขอจดทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อนายทะเบียนประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนนั้น ผู้คัดค้านสามารถยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนได้

  1. เครื่องหมายการค้ารายนั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

2.1 ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7

2.2 มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8

2.3 เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13

  1. เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กรณีนี้เป็นการกำหนดเหตุแห่งการคัดค้านไว้อย่างกว้างๆ เพื่อให้ครอบคลุมถึงกรณีอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 และข้อ 2 เช่น กรณีที่นายทะเบียนสั่งประกาศโฆษณา โดยที่ผู้ขอจดทะเบียนปฏิบัติตามคาสั่งนายทะเบียนยังไม่ถูกต้อง หรือกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน

 

Translate »