ขั้นตอนการรับสิทธิบัตร

ขั้นตอนการรับสิทธิบัตร

7.1 การประดิษฐ์
1. การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จะต้องยื่นคำขอพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม ในคำขอต้องประกอบด้วย
1.1 แบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร สป/สผ/อสป/001-ก
1.2 รายละเอียดการประดิษฐ์
1.3 ข้อถือสิทธิ
1.4 บทสรุปการประดิษฐ์
1.5 รูปเขียน (ถ้ามี)
1.6 เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ สำเนาบัตรประชาชน หนังสือสัญญาโอนสิทธิ สัญญาการว่าจ้าง หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น
2. เมื่อยื่นคำขอตามข้อ 1 แล้ว ถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไข้ได้ จะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนทราบ เพื่อทาการแก้ไขตามคำสั่งในหนังสือแจ้งนั้น ๆ
3. ผู้ขอต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/001-ก ในการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม
4. ในกรณีคำขอถูกต้องหรือได้แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว จะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ขอชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาในหนังสือจดหมายเหตุสิทธิบัตร
5. ผู้ขอต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/001-ก ในการยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน 5 ปี นับจากวันประกาศโฆษณา
6. ถ้าอธิบดีเห็นว่าคำขอถูกต้องตามกฎหมายและสั่งให้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร แล้วจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ขอมาชำระค่าธรรมเนียม
7. เมื่อผู้ขอชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 6 แล้ว จะออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอต่อไป
7.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์
1. การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จะต้องยื่นคำขอพร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียม ในคำขอต้องประกอบด้วย
1.1 แบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร สป/สผ/อสป/001-ก
1.2 คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
1.3 ข้อถือสิทธิ
1.4 รูปเขียน
1.5 เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ สำเนาบัตรประชาชน หนังสือโอนสัญญาสิทธิ สัญญาการว่าจ้าง หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น
2. เมื่อยื่นคำขอตามข้อ 1 แล้ว ถ้ามีสิ่งบกพร่องที่พอจะแก้ไขได้ จะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนทราบ เพื่อทำการแก้ไข ตามคำสั่งในหนังสือแจ้งนั้น ๆ
3. ผู้ขอต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/001-ก ในการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียม
4. ในกรณีคำขอถูกต้องหรือได้แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว จะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ขอชำระค่าธรรมเนียมประกาศโฆษณาในหนังสือจดหมายเหตุสิทธิบัตร
5. หากอธิบดีเห็นว่าคำขอถูกต้องตามกฎหมายและสั่งให้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้วจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ขอมาชำระค่าธรรมเนียม
6. เมื่อผู้ขอชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5 แล้ว จะออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอต่อไป

CR กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

Translate »