การต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 

การต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าใด เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนให้ กฎหมายถือว่า วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นวันที่จดทะเบียน

เครื่องหมายการค้านั้น โดยมีอายุการคุ้มครองถึง 10 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียน ในการต่ออายุเครื่องหมายการค้านั้น

เจ้าของเครื่องหมายการค้าใดที่ประสงค์จะต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน ให้ยื่นคำขอต่ออายุต่อ

นายทะเบียนภายใน 90 วันก่อนวันสิ้นอายุ ในการต่ออายุจะต้องระบุรายการสินค้าที่ประสงค์จะต่ออายุด้วย ทั้งนี้ผู้เป็น

เจ้าของอาจใช้สิทธิต่ออายุเครื่องหมายการค้าสำหรับรายการสินค้าทั้งหมดที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือจะขอต่ออายุ

เครื่องหมายการค้าสำหรับรายการสินค้าบางอย่างก็ได้ ซึ่งรายการสินค้าที่จะใช้ต่ออายุได้นั้น ต้องเป็นรายการสินค้าที่

ได้เคยรับการจดทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นโดยปกติการขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องยื่นคำขอต่ออายุ

พร้อมกับชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุมาพร้อมกัน แต่ในกรณีที่ไม่อาจชำระเงินค่าธรรมเนียมมาพร้อมกับการขอ

ต่ออายุ ก็ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมหนังสือขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่อนายทะเบียน แต่ผู้ขอต่ออายุจะต้อง

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นอายุการจดทะเบียน มิฉะนั้น คำขอต่ออายุดังกล่าวไม่มี

ผลตามกฎหมาย .ซึ่งต่างกับการยื่นคำขอต่ออายุมาพร้อมกับเงินค่าธรรมเนียม  การไม่ยื่นคำขอต่ออายุภายในกำหนด

เวลา กฎหมายให้ถือว่าเครื่องหมายการค้ารายนั้นได้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแล้ว

CR กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

Translate »