การประทับตราของนิติบุคคลในหนังสือมอบอำนาจเครื่องหมายการค้า

 

การประทับตราของนิติบุคคลในหนังสือมอบอำนาจเครื่องหมายการค้า

การมอบอำนาจในนามของนิติบุคคล จะต้องดูหนังสือรับรองนิติบุคคลด้วยว่า จะต้องมีตรานิติบุคคลประทับในเอกสารด้วยหรือไม่ ถ้าในหนังสือรับรองมีการระบุว่าเมื่อผู้แทนนิติบุคคลลงนามและต้องประทับตราด้วย ก็จะต้องประทับตราในหนังสือมอบอำนาจด้วยเช่นกัน ถ้าไม่มีตราของบริษัท นายทะเบียนจะสั่งให้นำตราบริษัทไปประทับในเอกสารนั้น ๆ

คำพิพากษาฎีกาที่ 777/2496 กรรมการบริษัทจำกัดลงชื่อในหนังสือโดยไม่มีตราของบริษัทประทับ ผิดข้อบังคับของบริษัท แต่บริษัทได้เชิดกรรมการผู้นั้นออกเป็นตัวแทนตลอดมาตั้งแต่แรก และต่อจากนั้นไปอีก การกระทำของกรรมการผู้นั้นย่อมผูกพันบริษัทได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 2885/2532 ตราสำคัญของบริษัทโจทก์ที่ประทับในหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับตราสำคัญซึ่งได้จดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แม้จะมีขนาดเล็กกว่า แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติห้ามไว้ และเป็นตราที่โจทก์ใช้ในกิจการทั่ว ๆ ไปเป็นประจำทั้งกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์ยืนยันว่าเป็นผู้มอบอำนาจให้ฟ้องคดี การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์จึงชอบแล้ว

CR กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

Translate »