สถานะของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกันตามโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน

 

สถานะของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกันตามโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน

เป็นธรรมดาของเจ้าหนี้ที่ประสงค์จะได้หลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน เมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญา กรม

ทรัพย์สินทางปัญญาได้สร้างความมั่นใจให้แก่สถาบันการเงินและธนาคารที่เข้าร่วมในโครงการแปลงทรัพย์สินทาง

ปัญญาทุนไว้ โดยจัดให้มีข้อตกลงในการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน เพื่อเป็นมาตรการในการให้ประกันต่อ

สถานบันการเงินหรือธนาคารว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินสามารถบังคับเอาแก่หลักประกันที่เป็นทรัพย์สินทาง

ปัญญานั้นได้

เมื่อนำเครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกัน นายทะเบียนจะต้องดำเนินการดังนี้

  1. บันทึกการเป็นหลักประกันลงในคอมพิวเตอร์ และด้านหลังของหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และในแฟ้มคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ปรากฏ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับบุคคลอื่น ๆ ได้ตรวจสอบถึงสถานะของเครื่องหมายการค้านั้น
  2. เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นหลักประกัน โดยผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา (ซึ่งไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามคำสั่งศาล หรือการรับมรดกสิทธิ) นายทะเบียนต้องมีหนังสือแจ้งให้สถาบันการเงินทราบและให้คำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรฉะนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า เครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกันตามโครงการแปลงทรัพย์ทางปัญญาเป็นทุน

เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่มีอิสระในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น ๆ อีกโดยลำพัง จะมี

สถาบันการเงินหรือธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การทำการโอนเครื่องหมายการค้าก็ดี หรือการอนุญาต

และจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้านั้นก็ดี จะต้องได้รับความยินยอมจากสถานบันการเงิน

หรือธนาคารก่อน สถานะของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นหลักประกันจึงไม่ต่างไปจากการถูกอายัดทรัพย์ไว้โดยเจ้า

พนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั่นเอง

 

Translate »