การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าอาจแบ่งออกเป็น3รูปแบบคือ

 

การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าอาจแบ่งออกเป็น3รูปแบบคือ

1.การโอนสิทธิด้วยความสมัครใจของผู้โอนและผู้รับโอน

2.การโอนสิทธิโดยการรับมรดก

3.การโอนสิทธิจากการขายทอดตลาด

CR กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

Translate »