การใช้แบรนด์เครื่องหมายการค้าขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน

 

การใช้แบรนด์เครื่องหมายการค้าขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน

การใช้แบรนด์ขอกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือธนาคารต้องเสนอโครงการ และทำแผนธุรกิจ

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์จะใช้แบรนด์ขอกู้เงินจากสถาบันการเงินตามโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน จะต้องยื่นคำขอกู้ต่อ

สถาบันการเงิน พร้อมเสนอโครงการ แผนธุรกิจ และเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สถาบันการเงิน

กำหนด

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะใช้แบรนด์ขอกู้เงินจากสถาบันการเงินต้องยื่นคำขอบันทึกหลักประกัน

ในการดำเนินการกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น เมื่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญารายใดได้กู้เงินจากสถาบัน

หรือธนาคาร โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันแล้ว เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น จะต้องยื่นคำขอบันทึก

ข้อมูลการนำทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันลงในทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และยื่นคำขอบันทึกข้อมูลการสิ้น

สุดการเป็นหลักประกันเมื่อได้ชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญา

 

การยื่นคำขอบันทึกข้อมูลการใช้แบรนด์ขอกู้เงินจากสถาบันการเงินนั้น ต้องดำเนินการดังนี้

  1. ยื่นคำขอบันทึกหลักประกัน (แบบ ทปท.01) จำนวน 1 ฉบับและแนบสำเนาคำขอนั้นอีก 1 ฉบับ
  2. หนังสือสำคัญ
  3. สำเนาสัญญาหลักประกัน จำนวน 1 ฉบับ

เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะใช้แบรนด์ขอกู้เงินจากสถาบันการเงินรายใดได้ติดต่อกับสถาบันการเงินหรือธนาคาร โดยสถาบันการเงินหรือธนาคารยินยอม

จะรับเครื่องหมายการค้านั้นเป็นหลักประกันแล้ว ทางธนาคารจะทำหนังสือสอบถามไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา

โดยผ่านทางสำนักงานแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน ถึงสำนักเครื่องหมายการค้า เพื่อตรวจสอบสถานะของ

ทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นว่า อยู่ในฐานะมีการฟ้องร้องคดี หรือถูกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือเจ้าพนักงาน

บังคับคดียึดหรืออายัดไว้หรือไม่ หรือมีการนำไปใช้เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินหรือธนาคารใดอื่นหรือไม่ และ

มีอายุการคุ้มครองเหลืออีกกี่ปี รวมทั้งเป็นเครื่องหมายชุดกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของรายเดียวกันหรือไม่ เพื่อที่

ธนาคารจะได้ใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติเงินกู้

เมื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินจะอนุมัติเงินกู้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้แบรนด์ขอกู้เงินจากสถาบันการเงินจะต้องยื่นคำขอบันทึกหลักประกันตามแบบ

ทปท.01 โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินจะส่งแบบคำขอบันทึกหลักประกันนั้นไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้

บันทึกการเป็นหลักประกันลงในข้อมูลทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นลงในคอมพิวเตอร์ และในแฟ้มคำขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้านั้น และบันทึกการเป็นหลักประกันในด้านหลังของหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า และส่งหลักฐานดังกล่าวคืนให้แก่สำนักงานแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน เพื่อส่งคืนให้แก่

สถาบันการเงินหรือธนาคารนั้น เพื่อจ่ายเงินกู้ให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้แบรนด์ขอกู้เงินจากสถาบันการเงินนั้นต่อไปโดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะเก็บสำเนาคำขอบันทึกหลักประกันไว้ในแฟ้มคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ๆ ไว้เป็นหลักฐานด้วย เท่านี้ท่านก็สามารถใช้แบรนด์ขอกู้เงินจากสถาบันการเงินได้แล้วครับ

 

Translate »